Jdi na obsah Jdi na menu
 


ENGLISH 4 LIFE 1-18

 

18.                                                                                                            human emotion(lidské emoce), make a difference(změnit,rozlišit,mít vliv), join sb.(přidat,připojit, přidat se se k někomu, něčemu - Do you want to join us?, zapsat, přihlásit se někam...), most(většina), different(odlišný, jiný), difference(odlišnost), order(objednat), basement(suterén), stop for a break(dát si pauzu), by 11 o'clock(do 11hodin=nejpozději v 11)), office(kancelář), it is said(říká se, že...), report(zpráva, hlášení), already(již), probably(pravděpodobně), paint(vy-malovat)

.................................................................................................................................................

FUTURE (in the future, next week-month-year, tomorrow, in two days, by 10 o'clock,...) http://www.grammar.cz/willXgoingto.html

WILL x GOING TO https://www.youtube.com/watch?v=elPHkXNxi2g

WILL or GOING TO

 • We use will to talk about what we think or believe will happen in the future.

Ex. ‘That boat doesn´t look very safe. It´ll sink in that heavy sea.’

 • We use going to to talk about something in the future which we can see as a result of something in the present.

Ex. ‘Look at that boat! It´s going to sink.’

 • We use will when we decide to do something at the moment of speaking.

Ex. ‘What shall I do tomorrow? I know! I´ll paint the kitchen.

 • We use going to when we have already decided to do something.

Ex. ‘Why are you putting on those old clothes? I´m going to paint the kitchen.’

Complete the sentences using will or going to and the verbs in brackets.

 1. ‘Someone told me that you´re moving from London.’ ‘That´s right. I.............................(live) in Manchester.’
 2. ‘Would you like to come to my house this evening?’ ‘Yes, all right I ............................(come) at 9 o´clock.’
 3. I don´t feel very well. I think I ...............................(faint)
 4. ‘Oh, no! Look at those cars! They ..................................(crash)!’
 5. ‘I could lend you some money if you like.’  ‘Could you? I ................................(pay) you back on Friday.’

1. (BE)GOING TO

I'm going to play tennis on Sunday.            = plány ("hodlám")

Look at those clouds! It is going to rain.   = následek v budoucnosti, který vidíme (něco se nevyhnutelně stane)     

2. WILL (zápor WON'T)

1."CRYSTAL BALL"     

prediction-předpověď (nevím, zda se vyplní)                                                                       I will live in London in 10 years.     

2. "OKAMŽITÝ NÁPAD"                                   

offer-nabídka pomoci   I'll wash up for you.

decision-rozhodnutí  I'll have fish and chips.

promise-slib  I'll be good.

I think, I hope, I'm sure, I suppose, probably....  I think (that) I'll have two children.

    www.youtube.com/watch   will x going to

3. PRESENT CONTINUOUS                                                                         plán - 100%     I'm leaving tomorrow.  I'm meeting my boss at 11o'clock.

     What are you doing tonight? I' meeting my friends.

...................................................................................................................................

Present simple + contin., past simple, future simple(will), (be)going to

1. I think I _________ to the disco tonight. ( go )

2. Look outside. It __________ . ( rain )

3. Look at those black clouds! It ______________ . ( rain )

4. I think ____________ my holiday in Italy. ( spend )

5. Ann ____________ a book now. ( read )

6. The plane ____________ five minutes ago. ( take off )

7. They ____________ a football match on TV now. ( watch )

8. My mother _______ every day, my father ________ at all ( cook /  

     not cook )

9. Michael _____________ now. He ................... a lot. (not sleep)

10. My sister _____________ every day. ( wash up )

solutions:   1. I'll go, 2. it's raining, 3. It's going to rain, 4. I'll spend, 5. is reading, 6. took off, 7. are watching, 8. cooks/doesn't cook, 9. isn't sleeping/doesn't sleep, 10. washes up    

17.                                                                                                      keep fit(udržovat se v kondici), fitness(kondice, forma), health(zdraví), healthy(zdravý), take exercise/do some workouts(cvičit), I workout/exercise every day(cvičiím každý den), do stretching exercise(protahovat se), injure a joint(poranit si kloub), lift weights(zvedat závaží), pull a muscle(natáhnout si sval), warm up(zahřát se,rozvičit se,rozcvička), lifestyle(živ. styl), cut down on fat/sugar(snížit,omezit tuky, cukry), get a good night sleep(dobře spát), give up(vzdát se něčeho), junk food(nezdravé jídlo), lose weight(zhubnout), put on weight(přibrat,ztloustnout), take vitamins(brát vitaminy), tall(vysoký-člověk), height(výška), weight(váha), weigh(vážit), personal mesurements(osobní míry), recover from(uzdravit se, zotavit se z), manage(zvládnout), stressfull(stresující), feel great(cítit se skvěle), go for a run(zaběhat si), healthy diet(zdravé jídlo), gym-gymnasium(tělocvična), change(změnit), heart attack(infarkt), go on a diet(začít držet dietu), do weight training(posilovat s činkami), go to the gym(chodit do tělocvičny), go to an exercise class(chodit cvičit), maintain(udržovat)

 • How tall are you? =What is your height? Kolik měříš? I am 172 cm tall.
 • How much do you weigh? Kolik vážíš? I weigh 55 kilos. / He weighs...
 • I am in (pretty) good condition. 
 • I'm on a diet. Držím dietu
 • I feel better. Cítím se lépe.
 • I hope you are getting feel better. Doufám, že to bude brzy lépe.

http://e-kurz.easyenglish.cz/newsletter/017-newsletter.html  USED TO/ BE USED TO/GET USED TO

16.                                                                                            few(málo), a few(několik)=C nouns x little(málo) a little(trochu,několik)= U nouns, first mass produced car(první sériově vyrobené), appear(objevit se), over(přes), in the world(ve světě), death(smrt), dead(mrtvý), die(zemřít), workplace(pracoviště), although(ačkoli), accident(nehoda), spend money on(utratit peníze za)

                            ALE:    hundreds / thousands... of people

Try to translate into Czech: 1. SHE CRASHED OUR VAN YESTERDAY.  I HAD TO COLLECT ANOTHER ONE.  2. I'M NOT GOING TO MAKE IT. IS IT AN IMPORTANT MEETING?  3. I THINK I GOT THE DATE WRONG! THE PARTY IS TAKING PLACE TOMORROW.  4. HAS THE FLAT GOT A NICE VIEW?  NO, BUT IT IS CONVENIENT FOR THE LAKE.  5. I HAVE TO SEE A DOCTOR ABOUT MY ARM. IT HURTS SO MUCH!  6.WHAT IS YOUR BOSS CALLED? MR DREAD:-D  7.MY BROTHER HAS BEEN IN TROUBLE WITH THE POLICE LATELY.  8. SHARE THE BOOK WITH YOUR FRIEND. 9. MY FRIEND HAS HAD A BAD ACCIDENT.  10. HAVE YOU EVER LOST YOUR KEYS? YES, I HAVE LOST THEM TWICE.

15.                                                                                                           be in trouble with(mít problémy s), called(zvaný), climb up(vyšplhat,vylézt na), be locked out(být uzamčen), break the law(porušit zákon), knock on(klepat na), protect(chránit), mountaineering(horolezectví), prison(vězení), skyscraper(mrakodrap), storey(podlaží,poschodí), as most people(jako většina lidí), take-took-taken(trvat,vzít), high(vysoký), ask for(požádat o), enter(vstoupit), lose-lost-lost(ztratit,prohrát), rope(lano), use(používat), including(včetně), get bored(začít se nudit), skull(lebka), be married(být ženatý), enter(vstoupit), be able to(být schopný), mother of two(matka dvou dětí), father of three(otec tří dětí) race(závod), catch-caught-caught(chytit), fall-fell-fallen(spadnout), use(používat), through a window(oknem,skrz okno), bone(kost), apartment(byt,garsonka), arrest(zatknout), look for(hledat), safety net(záchr.síť)

before x after  (před-po)            below x above (pod-nad)

 • be locked out - have no key to enter the building (As soon as I closed the door I realized I was closed out...I had left my key on the table inside.
 • A storey (British English, Canadian English) or story (American English) is a level of a building that could be used by people (for living, work, storage, recreation, etc.). The plurals are storeys and stories.
 •  floor x storey/story                                                                                              A three-storey building in Britain/Australia has a ground floor, the first floor and the second floor.  In the US has the first floor, the second floor.....(not ground floor)

Questions                                                                                                                                            1) What's his real name?                                                                                                        2) What do people call him?                                                                                                     3) What does he do?                                                                                                               4) Why does he do it?                                                                                                              5) Why has he often been in trouble with the police?                                                                                                                                       6) Has he ever been arrested?                                                                                              7) When did he start with climbing?                                                                                                                                   8) Does he use anything while climbing?                                                                           9) Has he ever had any accidents?

Dialogue questions: What's your name? What's your nationality? How old are you? Are you married? Have you got any children? Why do you climb the buildings? When did you start with climbing and why? How many buildings have you climbed so far? What building did you climb last month? How long did it take? Have you ever had any bad accident? Have you ever been badly injured(zraněn)? What buildings would you like to climb next year/in the future? Do you have any other hobbies? What do you want to do in the future? Is your wife worried about you? What is the tallest building you've ever climbed? Have you ever been arrested? Do you use any safety things? Do you have any funny experiences(zážitky)? Are you satisfied(spokojen) with your life (=do you like...)?

 'Spiderman' Alain Robert  https://www.youtube.com/watch?v=nNGBxXN7QC0

www.google.com/search  ABU DHABI the capital of United Arab Emirates

www.google.cz/search The tallest building in the CR

cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADch_budov_v_%C4%8Cesku

14.                                                                                                      book(zamluvit), bruise(pohmoždit,pomačkat,modřina), fault(chyba), look round(ohlédnout,rozhlédnout se), reverse(za/couvat), a bit/a little(trochu), late(pozdě), hurt-hurt-hurt(po-z/ranit,bolet), never mind(nevadí), feel silly(cítit se hloupě), call(zavolat), before(před), damage(poškodit), insurance(pojištění), something like that(něco podobného,takového),  write/send a report(napsat/poslat hlášení,zprávu...), fill in the insurance form(vyplnit formulář pro pojišt'ovnu), see the doctor about his hand(navštívit doktora kvůli...), collect(vyzvednout,sbírat), van(dodávka), interested in(zajímat se o), an hour ago(před hodinou), surprise(překvapení), emergency service(pohotovostní služba), give-gave-given(dát), hurt-hurt-hurt(poranit, bolet),, a take- away(jídlo 's sebou'), I can't /I'm not going to make it(nestihnu to), I've had an accident(měl jsem nehodu)

Questions                                                                                                                                   1) Why was Jordan late to the restaurant?                                                                      2) How did this accident happen?
3) Was anybody injured?
4) Why didn't he have to call the police?
5) What did he have to do after the accident?

 

PRESENT PERFECT (ČAS PŘEDPŘÍTOMNÝ)

podmět + have/has + 3.tvar slovesa(=past participle)

play-played-played (u pravidel. sloves stejný jako minulý čas)

take-took-taken           = irregular verbs http://www.helpforenglish.cz/files/20_1302036096_zalozka_irregular_verbs_60.pdf

I HAVE / HE HAS FINISHED. I HAVEN'T / HE HASN'T FINISHED.

                     HAVE YOU / HAS HE FINISHED?

THEY HAVE JUST MARRIED.  (právě...)

HAVE YOU EVER PLAYED FOTBALL?  (někdy)

                     YES, I HAVE. / NO, I HAVEN'T.

HAS HE EVER PLAYED FOOTBALL?

                    YES, HE HAS. NO, HE HASN'T

I HAVE NEVER SEEN THE PYRAMIDS.  (nikdy)

I HAVEN'T SEEN THEM YET.  (ještě ne...)

I HAVE ALREADY BEEN TO FOUR CONTINENTS. (již)

SHE HAS SEEN THEM ONCE/TWICE///THREE/FOUR/FIVE...TIMES (1x,2x,3x,4x...)

SINCE THEN SHE HAS HELPED PEOPLE IN AFRICA. (od té doby....)

HOW LONG HAVE YOU LIVED IN JABLONEC? (jak dlouho...)

I HAVE LIVED IN JABLONEC FOR 10 YEARS. (po dobu, již...)

I HAVE LIVED IN JABLONEC SINCE 2002. (od ....)

I HAVE ALWAYS WANTED TO TRAVEL TO THE USA. (vždy jsem chtěl....)

IT'S THE FIRST TIME I HAVE DRIVEN A CAR. (je to poprvé co  jsem...)

I HAVEN'T PLAYED COMPUTER GAMES RECENTLY. (poslední dobou)

WE'VE NEVER MET BEFORE. (předtím)

WE HAVE BOUGHT A NEW CAR LATELY. (nedávno, v posl. době)

I HAVEN'T READ THE BOOK SO FAR. (dosud)

........................................................................................................

I HAVE BEEN LEARNING ENGLISH /LIVING IN JBC/PLAYING FOOTBAL/ DOING KARATE .... FOR 5 YEARS // SINCE 2011

I HAVE BEEN LOOKING FOR A JOB SINCE I LEFT SCHOOL.

I HAVE BEEN LIVING IN JBC SINCE I WAS BORN / ALL MY LIFE / SINCE I WAS FIVE

I'VE BEEN WAITING HERE FOR 2 HOURS / SINCE 2 O'CLOCK.

...........................................................................................................................

WHERE HAVE YOU BEEN? I'VE BEEN TO THE BANK.(=jsem zpátky)

WHERE IS HE? HE'S GONE TO THE BANK. (=odešel,není tu...)

..............................................................................................................................

I'VE HAD AN ACCIDENT. I FELL OFF THE BIKE AND BROKE MY LEG.

 I can't make it. I've had an accident. I reversed into a car.  =details about an event              

We've all done something like that. Last year I did the same thing on holiday.                                                           =the time or place of an event

..........................................................................................................................................

 SROVNEJ:

I PLAY FOOTBALL EVERY SATURDAY, AT WEEKENDS, ON SUNDAYS(=every Sunday)

I'M PLAYING FOOTBALL NOW.

I PLAYED FOOTBALL  LAST WEEK, YESTERDAY, TWO YEARS AGO, IN 1999

I WILL PLAY WHEN I MOVE TO BARCELONA:-) / I'M GOING TO PLAY FOTBALL AT THE WEEKEND / I'M PLAYING TOMORROW

I HAVE (ALREADY) PLAYED MANY SPORTS...  FOOTBALL, GOLF, HOCKEY....   

                                                                                                                                        13.                                                                                                  admire(obdivovat), sound(znít), without(bez), last(poslední), a bit(trochu), reach(dosáhnout, dojet..), fortune(štěstí), bad luck(smůla), grapes(hroznové víno=počitatené podst.jm.)

angry(rozzlobený)-anger(vztek), beautiful(krásný)-beauty(krása), dangerous-danger(nebezpečí), difficult(obtížný)-difficulty(těžkost,obtížnost), famous(slavný)-fame(sláva), healthy(zdravý)-health(zdraví), honest(čestný)-honesty(čestnost), humorous-humour, intelligent-intelligence, important(důležitý)-importance(důležitost), lucky(mající štěstí)-luck(štěstí), painful(bolestivý)-pain(bolest), patient(trpělivý)-patience(trpělivost), safe(bezpečný)-safety(bezpečnost), !save(zachránit), secure(zabezpečit)-security(zabezpečení), successful(úspěšný)-success(úspěch)

 12.                                                                                     sympathy(soucit,lítost), Bless you!(na zdraví!) That’s a shame(to je škoda), hit the roof(rozčilit se,'vyletět z kůže'), at short notice(v krátké době,na poslední chvíli), waste of time(škoda,plýtvání času), annoyed(naštvaný,otrávený), What a pity(to je škoda), imagine(představit si), Poor you!(chudáčku), get a part in(dostat roli v...), take part in(zúčastnit se), look forward to(těšit se na), get a cold(nachladit se), jog(běhat), jogger(běžec), after all(nakonec), freeze-froze-frozen(mrznout), wet(mokrý,mokro), fail(nezdařit,se,propadnout...), scratch(poškrábat), burn-burnt-burnt(spálit se), look for(hledat), too(příliš), painful(bolestivý), probably(pravděpodobně), badly(špatně), cut the scene(vystřhnout scénu), You bet.(vsad' se, to si 'piš')

good - better - the best   
bad - worse - the worst         /ale   bad-badly /

What happen to Jordan last weekend?       

Did he have a good time with Lucy's parents?    Why not?    

How did Lucy react? Why was she sad?

What was the advert for?

What part did he have in the advert?

How did it go?

Why did he got a cold?

Why did they cut Jordan's scene?     

- Did you enjoy the film?  - No, I missed the the start. - That's a shame. What happened?  - I had to work late and I didn't get to the cinema in time.   - Poor you.         

- Did you get that job you applied for?  - No, I didn't.  - What a pitty. What happened?  - I was really nervous and I didn't answer all the questions. It was awful.  - I can imagine.          

- Did you find your lost keys?  - No, I didn't.   - Oh, dear. What happened? - When I got home from work, I couldn't open the door. I had to walk to my friend's house.  - Poor you.

11.  https://www.youtube.com/watch?v=rL9sutnl9Zc            https://www.youtube.com/watch?v=-bF_O5f4Qgk                                                                                            detached house(rodinný dům), semi-detached-house(dvojdomek), terrased house(řadový dům), available to/for(dostupný,volný), condition(stav), consist of(skládat se z), property(majetek, jmění, nemovitost), desposit of 2 months(záloha na 2 měsíce), fully furnished(plně vybaven,zařízen), bungalow(přízemní dům), including(včetně), to let = available to rent(k pronajmutí...), cupboard(skříňka),  look round(rozhlédnout se), amenity-amenities(občanská vybavenost - vše, co potřebujeme v místě svého bydliště - for example: shops, nursery/primary schools, hospitals, post offices, libraries, Wi-Fi, restaurants,  parks, swimming pools, golf courses, theatres, cinemas, bike paths, lifts, services...They might include(zahrnovat) pleasant views, nearby activities, a low crime rate 

dressing room(šatna v bytě,domě), eletrical apliances(el.přístroje), attic(půda), cellar(sklep)  basement(sklep-obyvatelný,př.s bazénem...), load  x empty the dishwasher, boiler room(kotelna)

Here we are - jsme tady

Let's have a look round - rozhlédněme se

I'll show you round -  provedu vás, ukážu vám....

What do you think (of).. - Co si myslíš (o)...?

I'll call the accommodation agency.... -  zatelefonuji  do real. kanceláře

property//real estate - nemovitost

in good, excellent, bad, poor condition

       That used car is in good condition for its age."
      "She is still in the hospital, but she is in good condition."

there is a good view from the bedrrom / of  the park - pěkný výhled z / na...

It's close to local amenities.

.........................................................................................................................................

Write about you flat-house.....

I live in a fifth-floor flat. I live on the third floor. You needn’t walk up the stairs, you can take the lift. We own this flat. We bought it five years ago. There are two bedrooms, a kitchen, a living room, a bathroom and a hall. The bedrooms are small, but the living room is light and spacious. I haven’t got my own room, I share it with my little brother. I don’t mind it because I get on well with him. There is a very nice view from our room. Our flat is fully furnished and it’s very warm. There is central heating, but we haven’t got air conditioning, so it can get too hot in the summer. We’ve got a fitted kitchen, with plenty of cupboards, and a new stove, oven and fridge. Last month we bouht a new diswasher. I hate loading it:-) Our flat is in an old house in a nice and quiet location. It’s convenient for the shops and the town centre. It takes me only 10 minutes to get there. Our flat is in quite good condition. I’m satisfied with living there. I like our flat.

................................................................................................................

10.                                                                     comfortable(komfortní,pohodlný), be out of order(být rozbitý), wear-wore-worn(mít na sobě,nosit), throw(at)-threw-thrown(hodit na), next(příští), suit(oblek), tie(kravata), afterwards(potom), deliver(doručit), ring-rang-rung the doorbell(zazvonit na domovní zvonek), remember(pamatovat,vzpomenout si), offer(nabídnout), walk up the stairs(pěšky po schodech), take the lift(jet výtahem), suddenly(náhle), find-found-found(najít), cash machine(bankomat), get something wrong(poplést něco), he got the date wrong(popletl datum), block of flats(panelák), lift(výtah, jízda - Could you give me a lift? Mohl by jste mě svézt?)

articles(členy)  http://www.helpforenglish.cz/article/2006080501-cleny-v-anglictine-cviceni-1

http://www.helpforenglish.cz/article/2006072903-cleny-v-anglictine-test-1

http://www.helpforenglish.cz/article/2006072903-cleny-v-anglictine-test-1

http://www.helpforenglish.cz/article/2011061501-cleny-v-anglictine-test-3

http://testy.nanic.cz/testy/anglictina/articles-cleny-v-anglictine/

a/an, the or -?  1. He lives on …. second floor.  2. It’s …. second-floor flat.  3. There is … new computer in my room. …. computer was very expensive.  4. I saw ….woman that she moved next to our house.  5. I haven’t had …. lunch yet.  6. There are……. nice trees in …. park.  7. This is …. best film I’ve ever seen.  8. There are dark clouds in …. sky.  9. Is there …. bank near here?  10. Let’s try ….. new open café near …. lake.  11. I live in …. Jablonec n/N.  13 He’s from …. UK.  12. Paris  is  …. capital of …. France..  13. We live in ….. north of …. Czech Republic. 14. This dress was …. most expensive in ….. shop. 15. What’s on …. Tv  tonight.  16. Do you often listen to …. radio?  17. I would like …… room numer 5.  18. Have you ever been to …. sea?  19. How much ........luggage do you have?   20. I play ......guitar and my brother plays .....football.   21. This is .....boy I met last week at the cinema.

/1.the   2.a   3.a, the   4.the    5.-    6.-, the   7.the    8.the   9.a   10.the, the    11.-   12.the, -   13. the, the   14.the, the   15.-, the   16.the   17.-   18.the   19.-    20. the, -   21.the /

throughwww.thefreedictionary.com/through

an expensive x a cheap area               move in x move out                dark x light         outside x inside               right x wrong                 upstairs x downstairs                           run/walk/go up the stairs x run..... down the stairs                      quiet x noisy

expensive-more expensive-the most expensive (=dlouhá příd. jm.)

cheap-cheaper-the cheapest

................................................................................................................

Questions - Saturday night

1) What were Cindy and Ryan doing on Saturday night?

2) Where was the party? // Where did it take place? (konat se)

3) Why did it take a long time to find the block of flats?

4) Why did they have to walk up the stairs? (jít pěšky po schodech)

5) Cindy was wearing new shoes but she wasn't happy...Why?

6) Why did Cindy throw the expensive shoes at Ryan?

9. http://www.learningchocolate.com/search?search_api_views_fulltext=house    

http://www.learningchocolate.com/search?search_api_views_fulltext=kitchen  

http://www.learningchocolate.com/search?search_api_views_fulltext=cooking  

flat(byt), need accommodation(potřebovat ubytování), accommodate(ubytovat), central heating(ústřední topení), convenient(vhodný, praktický,..), facilities(vybavení), ground floor(přízemí), floor(podlaha), landlord(domácí-pronajímatel bytu), let the house to..(pronajmout dům komu), pay rent(platit nájem), rent the flat from(pronajmout si byt od...), flatmate(spolubydlící), noisy x quiet(hlučný x tichý), pay-paid-paid(platit), share with(sdílet,dělit se s), property(vlastnictví,majetek), spacious(prostorný), space(místo), tenant(nájemce,nájemník), furnished(vybavený), air conditioning(klimatizace), find-found-found(najít), too(příliš,také), quite(docela), a view of(výhled na), furniture(nábytek), accommodation agency(realitní kancelář zprostředkující pronájem), for sale(na prodej), plenty of(=lots of,a lot of)

a house / flat to let(k pronajmutí)

a ground / first / second  floor flat

on the outskirts of...(na okraji...)

live in a nice place - žít na hezkém místě...

a high building with a nice view of the sea...

convenient = handy(po ruce) / convinient / handy for.....

windows looking out on the park

shopping / sports facilities

80pounds per week including laundry(80liber týdně včetně praní)

in the vicinity of the station(= near the station)

There isn't a shop nearby. Nobody lives nearby(poblíž)

convenient for the town centre / for the shops (v dosahu...)

Our flat can get too hot in summer.

www.youtube.com/watch  A house/flat for sale...

The Flatmates https://www.youtube.com/watch?v=vAi1JlMIQVM

 8.                                                                                            whose(čí?), ! Who's this?(kdo to je), belong to(patřit, náležet někomu), neighbour(soused), possession(vlastnictví), posses(vkastnit), early-earlier(brzy.dříve), flat(byt), It can't be mine.(nemůže být můj. It must be yours, then.(tak tedy musí být tvůj), than-I'm taller than you.(než-při srovnávání...), sales department(obchodní oddělení)

Whose car is this? It's mine, ours,..../ Peter's.... 'man's-men's, woman's-women's.....!

Who does the car belong to? It belongs to me, us.....Peter. // It doesn't belong to me.

Whose cars are they? They are mine,......

Who do the cars belong to? They belong to me, .... // They don't belong to me.

enlightenedhttps://www.google.cz/search?q=whose+is+this?&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjLutf2xarXAhWBqxoKHcRSAWkQsAQIOA&biw=1280&bih=911

…………………………………...

Whose book ….... this?   

           It’s Peter…. .

Who does the book(it) …....…..…. to?

           It …………....…. to Peter.

           It doesn’t ……..…....…. to me.

...................................................................

Whose books ……..… these?

                             They……… mine.

Who .....… these books ….......…..… to?

           They ……….......……. to him.

           They don’t ………....…. to me.

This is .............. book. This book is ............... .       

7. enlightenedupset x angry  https://www.youtube.com/watch?v=xPToisj4Y8k                                                                                                        secret(tajemství), one bad day after another(jeden špatný den za druhým), another(další, ještě jeden), knock over(převrhnout), get annoyed(rozčílit se,naštvat se, annoyed-našvaný,otrávený...), the edge of the table(kraj stolu), reply(odpovědět), deal with(řešit), spill-spilt-spilt(rozlít), bad start to the day(špatný začátek dne), it didn't get any better(a neměl být lepší), as soon as(jakmile), briefcase(aktovka, kufřík), cause(způsobit), both(oba), early x late(brzy x pozdě), however(avšak), react badly(reagovat špatně), happen(stát se), remember(pamatovat si), argue with(pohádat se s), go wrong(nedařit se,jít špatně-when things go wrong), the next time(příště), upset(rozčilený) control(ovládat,kontrolovat,řídit), be in a hurry(spěchat), cry(brečet), shout(křičet), traffic(doprava), miss the bus(zmeškat autobus), wedding(svatba), be..10..minutes late for work(přijít pozdě do práce o ..10...minut), forget-forgot-forgotten(zapomenout), in time(včas), alarm clock(budík), jump out of(vyskočit z), drive fast-slowly(řídit rychle-pomalu), a lot of traffic(hustá doprava), space(místo), be hurt(být zraněn), arrive at work(přijet do práce) x arrive home(přijet domů), sack(vyhodit z práce), hit a car(narazit do auta), be rude to(být hrubý k...), be late(zpozdit se), apologize to somebody(omluvit se někomu), towards(směrem k), react(reagovat), consequence(důsledek), leave for work(odjet do práce)

 • must (muset)= have to (has to ve 3.os. j.č.)  //  need to

don't/doesn't have to // do/does...have to ?    didn't have to // did ...have to?

 • angry-angrily   quick-quickly  bad-badly     fast-fast   good-well
 • What happened? x When did it happen? Where did it happen? 

Who are the people in the story?                                                                     What did the girl do?                                                                                        How did the man react?  Why did he forget his briefcase?

Compare the both version....let's act out the stories.

have breakfast, knock over, spill / fall on, shout at, get annoyed, shout at, start to cry, put the glass, reply, go upstairs, get changed, be upset, not get ready for school in time, miss the bus, have to go to work, leave, have to take, be in a hurry, forget, return home

fall on, not shout, smile, say, don't worry, accidents happen, kiss, go upstairs, get changed, come down, say, rum out to catch, not have to take, pick up, kiss, leave for, get to work, have

A bad day  :  1.He didn't hear his  alarm clock.   2.He left his mobile phone.   3.He missed his bus.   4.He drove very fast.   5The car park was full./There were no spaces in the car park.   6.Somebody/someone took his parking place./Another car got there first.   7.It made him feel angry./He got angry.   8. He hit another car.   9.He got to work at 3 o'clock in the afternoon.  10.He was rude to his boss.                                                                                             

6.                                                                                                                      concert, fall asleep(usnout), last(poslední,minulý...), I got the last one=I got the last ticket) there weren't any (tickets)left(žádné... nezůstaly...), look tired(vypadat unaveně), miss(zmeškat,stýskat se), try(zkusit, snažit se), straight(rovnou,přímo...go straight to school), queue for 5 hours(stát ve frontě 5 hodin), at a friend's house(u kamaráda)

       I got the last one=I got the last ticket

What did Peter want to see?                                                                           How did he learn about the concert?                                                              When was the concert?                                                                                  How did he get the tickets?                                                                                  How long did he queue for them?                                                                       Did he like the concert? What happened to him during it? Why?

5. https://www.espressoenglish.net/36-expressions-with-get/ 

http://www.ef.com/english-resources/english-grammar/verb-get/

http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-83949.php

get cold(ochladit se), get dark(setmít se), get hot(oteplit se), get hungry(dostat hlad), get light(rozednít se), get ready(připravit se), get a letter(dostat dopis), get a car(koupit auto), get home(dostat se,přijít domů), get the bus=go by bus(jet autobusem), get changed(převléknout se), get divorced(rozvést se), get dressed(obléknout se), get lost(ztratit se), get undressed(svléknout se), get better(zlepšit se), get bigger(zvětšit se), get closer(přiblížit se), get further away(vzdalovat se), get louder(zesilovat), get quieter(ztišit se), get smaller(zmenšit se), get worse(zhoršovat se), get married(oženit se), turn/put on the air conditioning(zapnout klimatizaci), put the light on=switch on(rozsvítit), fortunately(naštěstí), loud(hlasitý), quiet(tichý), dark(tmavý,tma), light(světlý,světlo), close(blízký,-ko), undress-take off(svléknout), wedding(svatba), put the light on (světlo), leave work(opustit práci), quite late(docela pozdě), into(do), important(důležitý), deep(hluboký), expensive x cheap(drahý x levný), check emails(kontrolovat poštu)

.............................................................................................................

get to work x get home / arrive at work x arrive home

good - better - the best   //   bad - worse - the worst

long-longer // interesting-more interesting- the most interesting

.............................................................................................................

get married x get divorced       get louder x get quieter       get dark x get light

get better x get worse   get closer x get further (away)    get dressed x get undressed

get hot x get cold     get bigger x get smaller     get dark x get light

get angry    get tired      get hungry    get back    get ready      get lost  get engaged

get more important        get deeper       get more expensive x get cheaper  

.............................................................................................................

get a new car(=buy), get a bus/train(=catch), get home/to work(=arrive), get a letter(=receive), get  a cup of coffee(drink), get a cake(eat)

.............................................................................................................

It is getting darker. She got married yesterday.  I´m getting better.  He got divorced last week. It is getting lighter. They got engaged. The noise is getting louder. I got (ve smyslu to buy) a new car. The noise is getting quieter. I am getting worse. I got the bus. How did you get home? He got changed. He got angry. I got lost. She got tired. The food is getting more expensive.  It is getting more important to learn foreign languages.  She got dressed. The car is getting closer. Be careful, the water is getting deeper here.  People are getting further away. Get a cup of tea.  It is getting colder. How will you get home today?  When will you get there? We got to London late at night. When did they get from work? He is getting older. In winter gets dark very fast.

  EFL Revision 1-4

 1. a/an - první zmínka, there is, isn’t…, před povoláním He's a doctor
 2. nationalities : Czech, British, Irish, American,….
 3. jobs/occupations
 4. things on computer/ what can you do on computer/mobile phone
 5. present tenses + stative verbs

present continuous: now I’m reading at the moment., temporary(dočasné) states I live in Prague, but this year I’m living in Canada, future arrangements I’m visiting my friends tomorrow.

present simple: permanent, general states I live in Jablonec., I like pizza., regular activities I get up at 7 o’clock.     

https://www.liveworksheets.com/pt87203vh

https://www.liveworksheets.com/ml400324pm

4.                                                                                          engaged(zasnoubený), married to(vdaná, ženatý za...), own(vlastnit), owner(vlastník), acting job(pracovní jednání), look worried(vypadat ustaraně), ad/advert/advertisment(reklama), advertising agency(reklamní agentura), be on emergancy call(být na telefonu v případě potřeby-tísńové volání), postgraduate(postgraduální student), fix(opravit), engineer(inženýr),  arrangement(uspořádání, plány,..), arrange(zařídit, uspořádat,...), be available(být dostupný, volný..), by the sea/at the seaside(u moře), get married/divorced(oženit/rozvést se), definitely(určitě, 'stopro'), over there(tamhle), want(chtít), coast(pobřeží), spiky hair(ježaté vlasy), really(opravdu), study at university(stud.na universitě), (married)couple(manželé,pár), beard(vousy), personal assistent(osobní asistent-ka)

married to  Ali is married to Salma.  x  Ali married  Salma.(= vzal si)

engaged    They are engaged, they are getting married soon.

postgraduate: postgraduál - studium navazující na ukončené vysokoškolské vzdělání. Je zde větší důraz na samostatné studium, přípravu na vědeckou činnost a prohloubení získaných znalostí. Student působí na katedře jako vyučující nebo vědecký pracovník.

What are the names of the people?
What nationalities are they ?
What do they do?
What do they look like?
(jak vypadají)                                                                                                                                                                               What are their plans?

Pozor na přivlastňování: Cindy's husband  x  Cindy and Ryan's children

advertisment                                                                                                                                                                         reply to a letter/an advertisement odpovědět na dopis/inzerát

place an advertisement in a newspaper dát inzerát do novin

respond to an advertisement ozvat se na inzerát

 

3.                                                                                                                                                                        book(zamluvit-"zabukovat"), download(stáhnout, stahovat), edit photographs(upravovat fotografie), occupation(povolání), shop online=shop on the Internet, kind of(druh něčeho), use(používat), print(tisknout), visit(navštívit), leisure(=free time), do survey(dělat průzkum), send-sent-sent directly to(poslat přímo...), desktop(stolní počítač) x laptop, chatroom(diskuzní forum), flight(let), take photographs(fotit), both(oba), Internet café(internetová kavárna)

! WHO / WHAT jako podmět !     

Who plays football in his free time? Who played football last week? Who speaks French? Who spoke French on holiday?

2.                                                                                                     bridge(most), build-billt-built(postavit), put up a tent(postavit stan), cross(přejít), manager(ředitel,manažer), headmaster(ředitel školy), permanent(trvalý,stálý), general(obecný), temporary(dočasný), temporary job x permanent job, work indoors x outdoors(pracovat uvnitř-venku), suit(oblek), track suit(tepláková soupr.), certainly(určitě, jistě), leadership(vedení), happen(stát, dít se), perhaps(snad), after all(nakonec, konec konců), believe(věřit), prefer.....(tea) to....(cofee) (dávat přednost čemu před čím), office(kancelář, kabinet...), cross(přejít), I feel(=I'm) cold/hot(je mi zima/horko), course(kurz)

..................................................................................................................

What's his name? Where does he work? Is he in his office now? What is he doing? Why are they building a bridge? Does he prefer working in his office? How does he feel in the second picture? Why? What does he usually do in the evening? What is he doing now?

                   

                PS                  x                   PC

 every, always, never                               now, at the moment                        

often, sometimes, usually                   (this week, tomorrow... = náplánované akce)   

   stálé a opakované děje                dočasné a právě ted¨probíhající děje                  

       -s (3.os. j.č.)                                               

 DO/DOES - DON'T/DOESN'T                TO BE + VERB(sloveso) + ING   

I play football. He plays football.                                    I'm playing football.

I donť play football. He doesnť play football.                He isn't playing football.

Do you play football? Does he play football?                Are you playing football?

 

PRESENT CONTINUOUS     NOW, AT THE MOMENT

      1) popis obrázku v určitý moment, čas

It's 10 o'clock.....

What are they doing (=now)? Cindy is writing a letter. Usel is sleeping. Sue is drinking tea......

present-continuous-2-.jpg

 

 

 

 

 

 

-

 

       2) přímá řeč

 • Hi Ema! Where are you going? Hi! I'm going to the cinema.
 • Lucy, what are you doing? I'm watching Tv, mum. And where is your brother? He is in the bathroom. He's having a bath.
 • Are you doing your homework? No, I'm writing a letter to my friend. 
 • SROVNEJ:  I go to the cinema every month. I watch Tv every day, My brother has a bath every evening. I often write letter to my friend.  ZDE PROBÍHÁ NĚCO OPAKOVANĚ, PRAVIDELNĚ                                                                                                                                                                                                                                3) dočasné děje                                                                                                                                                   I walk to school every day but I'm taking the bus this week.

 

 • STATIVE VERBS (KNOW, NEED, WANT, LIKE, HATE, PREFER, BELIEVE, REMEMBER, FORGET, REALIZE, UNDERSTAND,....../                   netvoří průběhové časy(...ing)  (! slovesa THINK, HAVE,...)     (prefer: I prefer tea to cofee)

1.                                                                                                                                          location(umístění), north-west(severozápad), south(jih), activity(činnost), interest(zájem, be interested in(zajímat se o), marital status(stav)=be single-married-divorced (svobodný,ženatý-vdaná,rozvedený), get married(oženit,vdát se), employer(zaměstnavatel), employ(zaměstnat), emploee(zaměstnanec), relationship(vztah-be in relationship with), insurance company(pojišťovna), accountant(účetní), lawyer(právník), law(právo), work for(pracovat pro), make furniture(vyrábět nábytek), work as a/an teacher/accountant (pracovat jako), go sailing(plachtit), classical music(vážná hudba), soap opera(telenovela), on (the) cheeks(na tváře), husband/wife(manžel/manželka), radiologist(radiolog), X-ray /X-ray photo/(rentgen/rentg.snímek), greet people(pozdravit lidi), greeting(pozdrav), It's easy(je to snadné), near(blízko), siblings(sourozenci), each other(navzájem), shake hands(potřást si rukama)

What company do you work for? / What do you do?

a/an + job (I'm a student, a shop assisatnt,...)   I work as a doctor, an engineer

What do you do in your free time? // What are you interested in?

    I do yoga, some paitings, balet, gymnastics, karate, athletics, judo,...

    I go sailing, swimming, horse riding(I ride a horse), fishing,....

    I play tennis, football,... / the guitar, saxophone,....

!! I like/enjoy/hate playing football, watching Tv reading,....!!

! watch Tv x watch sports programmes on TV  (listen to the radio) !

I'd like to (I would like to) - chtěl bych

I live in JBC/ in the town of JBC. It's the town in the north of the Czech Republic. // nebo I'm from JBC in the Czech Republic. It's a little town near Liberec. I'm a student /a pupil. My full name is.... I'm 13 years old. I go to Liberecká Primary School. / I attend(chodím do,navštěvuji) primary school. I'm in class 8C. When I leave school I want to be a/an......doctor/ I'd like to study at....... / I want to attend secondary school (=high school)                                                                                                                                        I'm interested in.....     In my free time I....     I like/don't like.....     

I have been doing athletics / learning English for 5 years / since 2015 (=How long...?)

............................................................................................................................  

 What's his/her name? / How old is he/she?/ Where does he/she live? / Is he/she married? / Has he/she/they got any children? / What are their names? / What does he/she do? What company does he/she work for? / What does his/her wife/husband do? /  What does he/she do in his/her free time? What is he/she interested in? What does he/she like?