Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROJECT 2

STUPŇOVÁNÍ PŘÍD. JMEN www.helpforenglish.cz/article/2006080103-stupnovani-pridavnych-jmen-v-anglictine   

EXERCISES:      www.helpforenglish.cz/article/2006090801-stupnovani-pridavnych-jmen

                           www.englishexercises.org/buscador/buscar.asp

REVISION TEST 4

1)VOCABULARY: foreign language(cizí řeč,jazyk), take-took photographs(fotit), different(odlišný,jiný), flawour(příchut'), decide(rozhodnout se), pour(nalít,lít), air(vzduch), alone(sám), cellar(sklep), grow-grew(pěstovat,růst), sandwich(sendvič,chlebíček), cereals(cereálie), pie(koláč), or(nebo), soup(polévka), grate(strouhat), snack(svačina,"něco malého"), use(použít), chop(nasekat), bowl(mísa), order(objednat), taste(ochutnat), mean(lakomý), cook(vařit), melt(roztát,rozpustit se), cut(krájet), wash up(mýt nádobí), clean(uklízet,mýt...), then(pak), chef(šéf), early(brzy), choose(vybrat), spend(strávit), /frying/pan(pánev), a little(trochu), prepare(připravit), best(nejlepší), customer(zákazník), shelf-shelves(polička-ky), look at(podívat se na), awful(strašný), fry-fried(osmažit),

     I'm going to...(budu, hodlám...) = budoucí čas

2) SOME, ANY, A, AN

3) A GLASS OF, A PIECE OF, A TIN OF, A LOAF O(!TWO LOAVES OF!), A BAR OF,  A SLICE OF, A BOTTLE OF, A CAN OF...

4) A/AN, SOME, THE

5) SOME - ANY

6) MANY - MUCH

7) YOUR RECIPE

.........................................................................................................................................

1) A, an, some, any?

There is ….. apple. There isn't ….… cream. There are ….. oranges. There aren't …….. potatoes. There is….. packet of peanuts. There is ……. red pepper. There is …… sugar. There isn't …… cheese. There aren't ….. eggs. There isn't …. juice. There are …... plums. There is ….... soup.

2) A piece, slice, glass,……?

…. of lemonade, ….. of tea, ……of mineral water, …. of meat,… of bread, …. of chocolate,….. of cheese

3) A, an, some, the?

We went to …. sweet shop last week. ….. sweet shop was very nice, but a little bit expensive. We ordered …. strawberry sundae(pohár) and … cola. ….. sundae was good, but …. cola was too sweet and not cold enough.

4) Translate into Czech + make PAST TENSE

Put…., grate…., fry……, heat….., make….., chop…..., melt…., mix……, add……., use…….., need…., pour…., peel…., cut……., clean……, wash up..…,choose ……., chef.……, boil(for 5 minutes)……, eat……., take….…, decide……., write……., into….., with……, prepare…., at midnight….., in the afternoon….., buy….., sleep….., how….…., dinner……., spend……., go….…, only…., at about ……., very early….…, I'm going to cook.……, before……, apple pie……., cheeseburger……., the best….., until lunch….., taste……, cellar….., mean(man)……, shelf……, try…., yesterday….., different…., sandwich…., awful …., cover ......., slice ........

5) How much or many?

... oranges? …... salt?, ….. water? .… mushrooms? ….. books?

….. tea?

SOLUTION: 1) AN / ANY / SOME / ANY / A / A / SOME / ANY / ANY / SOME / SOME /SOME

2) BOTTLE,GLASS / CUP,MUG / BOTTLE,GLASS / PIECE,500 GRAMS,PACKET, TIN / LOAF,SLICE,PIECE / BAR / PIECE,SLICE,PACKET,200 GRAMS

3) A / THE / A / SOME / THE / THE

4) POLOŽIT-PUT, STROUHAT - GRATED, SMAŽIT - FRIED, ROZEHŘÁT-HEATED, UDĚLAT,VYROBIT-MADE, NASEKAT-CHOPPED, ROZPUSTIT-MELTED, MÍCHAT-MIXED, PŘIDAT-ADDED, POUŽÍT-USED, POTŘEBOVAT-NEEDED, NALÍT-POURED, OPOUPAT-PEELED, KRÁJET-CUT, ČISTIT-CLEANED, UMÝT NÁDOBÍ-WASHED UP, VYBRAT-CHOSE, ŠÉF, VAŘIT-BOILED, JÍST-ATE, VZÍT-TOOK, ROZHODNOUT SE-DECIDED, NAPSAT-WROTE, DO, S, PŘIPRAVIT-PREPARED, O PŮLNOCI, ODPOLEDNE, KOUPIT-BOUGHT, SPÁT-SLEPT, JAK, VEČEŘE-HL.JÍDLO, STRÁVIT(čas), UTRATIT(peníze), JÍT/JET-WENT, POUZE, ASI/OKOLO..., VELMI ČASNĚ, HODLÁM-PLÁNUJI-BUDU VAŘIT, PŘED, JABL.KOLÁČ, ------- , NEJLEPŠÍ, DO OBĚDA, OCHUTNAT, SKLEP, LAKOMÝ, POLIČKA, ZKUSIT-TRIED, VČERA, ODLIŠNÝ/RŮZNÝ,senfvič, PŘÍŠERNÝ, POSYPAT, NAKRÁJET NA PLÁTKY

5) MANY / MUCH / MUCH / MANY / MANY / MUCH

 

REVISION TEST 3                                                                           

1) VOCABULARY: go on a trip, last night(minulou noc), have a good time(mít se dobře), this year(letos),  in the mountains(na horách), be tired(být unaven), all day(celý den), next to(vedle),better(lepší= good-better-the best), tomorrow(zítra), again(znovu), we have seen a lot of interesting places(viděli jsme hodně zajímavých míst), famous(slavný), everywhere(všude), so(tak), I'm learning...(učím se...), once(jednou), twice(dvakrát), because(protože), three,four,...times(1x,2x,3,4...x), usually-normally(obvykle,normálně), always(vždy), a lot of/lots of(hodně), building(budova), why-because(proč-protože), everything(všechno), nothing(nic), by bus,train,boat,...,(autobusem, vlakem, lodí,...), too young(příliš mladý), last year(minulý rok),  weather(počasí), often(často), today(dnes), tomorrow(zítra), in the morning-afternoon-evening(ráno-odpoledne-večer), last year(minulý rok), yesterday(včera), 2 days ago(před dvěma dny)

WHO-KDO, WHAT-CO/JAKÝ, WHEN-KDY, WHERE-KDE, WHY-PROČ. HOW-JAK, HOW MANY/MUCH-KOLIK

2) VERBS: forget-forgot(zapomenout), take-took(vzít), enjoy, eat-ate, like, look for(hledat) be-was,were(být), buy-bought(koupit), win-won(vyhrát), go-went(jít,jet), drop(-pp-), can-could(moci), swim-swam, sunbathe(opalovat se), do-did(dělat), bring-brought(přinést), hope(doufat), see-saw(vidět), send-sent(poslat), break-broke(zlomit), learn-learnt(učit se něco), drink-drank(pít), teach-taught(vyučovat), say-said(říci-něco), tell-told(říci-někomu), listen, visit(navštívit), fall-fell(spadnout), hear-heard(slyšet), windsurf, travel(-ll- cestovat), arrive(přijet), know-knew(znát,vědět), feel-felt(cítit), fly-flew(létat), grab(-bb- popadnout), steal-stole(ukrást), have-had(mít), want(chtít), learn-learnt(učit se), try-tried(zkusit), fly-flew(létat), send-sent(poslat), leave-left(odejít,opustit,nechat)

3) PAST SIMPLE

!! Yesterday I swam...(plaval jsem)  -  I could swim at five. (uměl jsem plavat v 5)

 I went to the cinema. (šel jsem...) -  I wanted to go to the cinema. (chtěl jsem jít...)

!! pozor na sloveso TO BE !! - má své časování

Complete the sentences with was, were, wasn't, weren't:                                       1. He ............... thirsty, but his friends............ .  2. ........... the film good? No, it ................. .  3. ............... Mike hungry? Yes, he.................. .  4. ................ pupils at school? No, they................... . They ................. at the cinema.  5. I am sorry because I .................. very nice to my mum:-(.  6. ................. your parents at work? Yes, they................. .  7. ........... you angry with him? No, I ................. .

Solution: WAS, WEREN'T nebo WASN'T,WERE 2. WAS,WASN'T 3. WAS,WAS 4. WERE,WEREN'T,WERE 5.WASN'T 6. WERE,WERE 7. WERE,WASN'T

Make up the questions, use WHEN, WHAT, WHERE, WHO or WHY:                                1) I was in London last month.   

2) We were (I AND MY BROTHER) at a party on Saturday.

3) Peter forgot his key on the table.

4) We took our friends to the zoo last Sunday. .

5) My parents bought the tickets at the sports centre.

6) My mum made a delicious cake for my birthday..

7) Yesterday Lucy watched tennis on TV, because its her favourite sport.

8) Yes, the film was very interesting.

9) No, I didn't go to school yesterday.

10) I was late for school because I missed the bus. 

11) I went swimming.

SOLUTION: 1. WHERE WERE YOU LAST WEEK? WHEN WERE YOU IN LONDON? WHAT DID YOU DO LAST WEEK? 2. WHERE WERE YOU ON SATURDAY? WHEN WERE YOU AT THE PARTY? WHAT DID YOU DO ON SATURDAY? WHO WAS AT THE PARTY?  3. WHAT DID PETER FORGET(ON THE TABLE) ? WHERE DID HE FORGET HIS KEY? WHAT HAPPENED TO PETER?  4. WHERE DID YOU TAKE YOUR FRIENDS LAST SUNDAY? WHO DID YOU TAKE TO THE ZOO LAST SUNDAY? WHERE DID YOU TAKE YOUR FRIENDS LAST SUNDAY?  5. WHAT DID THEY BUY AT THE SPORTS CENTRE? WHO BOUGHT THE TICKETS AT THE SPORTS CENTRE?  6. WHO MADE THE CAKE? WHAT DID YOUR MUM MAKE FOR YOUR BIRTHDAY?  7. WHEN DID SHE WATCH TENNIS? WHY DID SHE WATCH TENNIS? WHO WATCHED TENNIS ON TV?  8. WAS THE FILM INTERESTING?  9. DID YOU GO TO SCHOOL YESTERDAY? WERE YOU AT SCHOOL YESTERDAY?  10. WHY WERE YOU LATE FOR SCHOOL? 11. WHAT DID YOU DO YESTERDAY? 

Correct the mistakes:

1. The window weren’t closed.

2. My friends didn’t played tennis.

3. My brother drived all the way to Paris.

4. Yesterday he have pizza for lunch.

5. My sister can’t swim when she was four.(=at the age of four).

6. Liked you our new car?

7. We didn’t be at school last week.

8. Did she drank coffee after lunch?

9. Peter must do a lot of homework yesterday.

10. I don't go to the concert yesterday.

Solution: 1.wasn't  2.didn't play 3.drove  4.had  5.couldn't  6.did you like  7.weren't  8.did she drink  9.Petr had to do 10. didn't go

3-D

speak-spoke(mluvit), make-made(vyrobit), give-gave (dát), bring-brought(přinést), get-got(dostat), build-built(postavit), say-said(říci něco), come-came(příjít,přijet), become-became(stát se), hit-hit(narazit,udeřit), feed-fed(krmit), choose-chose(vybrat), fall-fell(spadnout), do-did(dělat), drink-drank(pít), fly-flew(letět), send-sent(poslat), spend-spent(strávit čas//utratit peníze za-spend on), see-saw(vidět), hear-heard(slyšet), hurt-hurt(zranit,bolet), win-won(vyhrát), teach-taught(vyučovat,učit), learn-learnt(učit se), buy-bought(koupit), can-could(umět,moci), run-ran(běhat), know-knew(znát,vědět), meet-met(with)(potkat/setkat se, seznámit se s), tell-told(říci -někomu...), catch-caught(chytit), feel-felt(cítit), learn-learnt(učit se), put-put(položit), think-thought(myslet)

QUESTIONS:

Did you play football yesterday? Yes, I did. // No, I didn't

When did you play football? I played football in the afternoon.

Where did you play it? At the sports centre.

What did you do yesterday? I played football.

Why did you play it? Because I like this sport.

How long did you play it? For two hours.

Who did you play it with? With my classmates/friends.

...............................................................................................

!! Who played football? I and my friends. (podmět - 1.pád KDO)!!

!! What happened at the sports centre? My friend broke his leg. (podmět - 1.pád CO)!!   = pokud je v otázce KDO nebo CO(1. pád), není v ní DID!!

SROVNEJ: What happened? Co se stalo? ALE When did it happen? Kdy se to stalo? Where did it happened? Kde se to stalo? Why did it happen? Proč se to stalo?

3-C   on the way(cestou - I lost my keys on my way home), on the bus,train,plane(v autobusu,ve vlaku,v letadle...), in the car(v autě, someone(někdo), place(místo), have a good/great time(mít se dobře/skvěle), go skiing(jet lyžovat), on the journey(na cestě...), look for(hledat), look after(starat se o,hlídat), staion(nádraží), then(pak), when(když,až), accident(nehoda), all day(celý den), put(položit), break(zlomit), leave(odejít, opustit, nechat), can(moci,umět), drive(řídit), find(najít), lose(ztratit), bite(kousnout,štípnout), feel(cítit- I feel ill.), take(vzít), buy(koupit), look out of the window(podívat se z okna), enjoy(líbit se,užít si), check(zkontrolovat)

break-broke, leave-left, forget-forgot, steal-stole, have-had, eat-ate, bite-bit, lose-lost, put-put, find-found, drive-drove, sleep-slept, swim-swam, go-went, have-had, take-took, read-read, sit-sat, write-wrote, take-took, sit-sat, can-could
/must - had to, zápor- didn't have to, must nemá žádný jiný tvar,nahrazujeme tvarem have to /

negative: open-didn't open break-didn't break, leave-didn't leave,....

!! on the bus, train, plane,tram,boat... x in the car, taxi(tam, kde se můžete postavit je předložka on a naopak) !!

!!  nastoupit x vystoupit   get on the bus x get off the bus 

                                     get in the car x get out of the car

3-B                                                                                                           past simple  www.simandlova.estranky.cz/clanky/anglictinsestyrocnik.2/                                                 WB: p. 68-69

VOCABULARY: catch the bus(chytit autobus), travel(cestovat), wheel(kolo), stay(zůstat), stay with(bydlet u), when(když,kdy), practise(procvičovat,trénovat-practise some French), visit(navštívit), collect the tickets for the trip/to the theatre (vyzvednout jízdenky na výlet,lístky do divadla), walk to the river(projít se k řece), check the labels on suitcases(zkontrolovat cedulky na kufrech-označení kufrů), phone the bank(zavolat do banky), pack for the trip(zabalit-spakovat věci na výlet), before(před), after(po), arrive at school(přijet do,ale !arrive home!), try(zkusit,snažit se), follow(následovat, jít za někým), miss(zmeškat, postrádat, stýskat set), want(chtít), travel around Spain(cestovat po Španělsku), on our last day(náš poslední den=Kdy?), go by bus, car, train,boat....(jet autobusem, autem, vlakem,lodí...), rain a lot(hodně pršet), live(žít, bydlet), speak(mluvit), die(zemřít), things(věci), pocket(kapsa), still(ještě), drop(upustit), travel on the sea/river(cestovat na moři/řece), right/wrong(správný/špatný), ask(zeptat se), label(označit,jmenovka), rain(pršet), then(pak,potom...)

..........................................................................................................................................................................

Past simple - regular verbs

play-played, work-worked, stay-stayed, enjoy-enjoyed, watch-watched, work-worked,.... = přidáme koncovku -ED, ale pozor na některé pravopisné změny:

live-lived, like-liked, arrive-arrived, die-died, arrive-arrived, love-loved, close-closed,....

try-tried, sudy-studied, carry(nést)-carried, worry-worried, marry-married,.....

travel-travelled

grab-grabbed, drop-dropped, stop-stopped, grab-brabbed, shop - shopped

visit-visited, collect-collected, want-wanted, need-needed, shout-shouted,..../čteme visitid,kolektid,wontid,..../

Past simple - iregular verbs

be-was,were / have-had / break-broke / sleep-slept....... je třeba se naučit

3-A

VOCABULARY: wait for(čekat na), with(s), at sb.'s wedding(na něčí svatbě), at a theme park(v zábavním parku), on holiday(na prázdninách), on the beach(na pláži), last Monday(minulé pondělí), at the weekend(o víkendu), at the sports centre(ve sport. centru), next to the beach(vedle pláže), very far(velmi daleko), after that/then(potom), from Croatia(z Chorvatska), it was a long way from(bylo to daleko od...), the weather was bad/good(počasí bylo špatné,dobré), I was ill for 2 weeks(/po/ dva týdny jsem byl nemocný), at home(doma), go home(jít-jet)domů), movie about(film o), a great day(skvělý den), at the seaside(u moře), be/lie in the sun(ležet na sluníčku), sunbathe(opalovat se), different(odlišný, jiný), reptile(plaz), opposite(naproti), at the shop(v obchodě), go shopping(jít nakupovat), in bed(v posteli), be ill(být nemocný), at the party(na párty),outside(venku), in Spain(ve Španělsku)

..........................................................................................................................................

REVISION TEST 2

1)VOCABULARY  with(s), today(dnes), find(najít), strong(silný=mající sílu), live(bydlet,žít), come from (pocházet z), reptile(plaz), fur(kožich), perhaps(snad,možná), good x bad(dobrý x špatný), everyone(každý), then(potom,pak), get(dostat), there will be(bude), visit(navštívit), visitor(návštěvník), talk to(mluvit s), tell(říci někomu), look after(starat se o), keep a pet(chovat zvířátko), both(oba,obojí...),must - have to/has to(muset/musí), so(tak), sell(prodávat), ticket(lístek,vstupenka), clean(čistit,uklízet), tree(strom), because(protože), when(když/kdy), work(pracovat), wash up(mýt nádobí), nut(oříšek), give(dát), tidy(uklízet), warm(teplý), like(jako), travel(cestovat), subject(předmět), famous(slavný), best(nejlepší,nejvíce), hard(těžký,obtížný), work hard(tvrdě pracovat), know(znát,vědět), but(ale), begin(začít), want(chtít),look at(podívat sen na), watch(sledovat,pozorovat,dívat se - watch TV), bite(kousat, štípnout, uštknout)

 • tell something to somebody:   Tell me the true(pravdu), story....
 • say     Say hello. / He said(řekl):  I hate fish.
 • speak  Do you speak English?
 • talk   is similar (podobné) to speak, but not so formal.

2) PRESENT SIMPLE X PRESENT CONTINUOUS + pronouns

I ..........(like) my pet. It..  ..(be) a hamster. I got(dostal jsem) .......(he) for .......(I) birthday. I ..... (feed) ........(he) every day. What ...............he(like/eat)? Nuts. Look, he................(eat) some now. My sister often .......(buy) food for .....(he) at the pet shop. My mum ............(not like) my hamster very much because he.......(be) too noisy:-) What pet have you got? What..........(it,like)? It .........(like/eat) veetables and fruit. Oh no, my hamster ...............(eat) my snack now!

solution:    I like my pet. I. is a hamster. I got him for my birthday. I feed him every day. What does he like/eat? Nuts. Look, he is eating some now. My sister often buys food for him at the pet shop. My mum doesn't like my hamster very much because he is too noisy:-) What pet have you got? What does it like? It likes/eats vegetables and fruit.Oh no, my hamster is eating my snack now!

3) OBJECT PRONOUNS

I - ME, YOU - YOU, HE - HIM, SHE - HER, IT - IT, WE - US , THEY - THEM

4) SHORT ANSWERS                        

Are you....Yes, I am. No, I'm not.  Is he...? Yes, he is. No, he isn't.                  Do you like...? Yes, I do. No, I don't.  Does he like...? Yes, she does. No, he doesn't.                                                                                                  Have you got.... Yes, I have. No, I haven't. Has he got.... Yes, he has. No, he hasn't.                                                                                                     Can you...? Yes, I can. No, I can't. Can he,,,,,? Yes, he can. No, he can't.

5) "WH" QUESTIONS

how often(jak často), what(co, jaký), when(kdy), why(proč), which(který=z určitého počtu), where(kde)

How often do you tidy(up) your room? What do you want? When do you get up? Why do you like him? Which pencil do you like?(the blue or the red one?) Where is the Music room? On the first floor.

! We normally (usually)go to school. But today we are visiting the zoo.
I normally(usually) go to work by car, but today /this week I'm walking because my car has broken down(porouchalo se).

...................................................................................................................................................................                      PS                   x                  PC

 every, always, never                    now, at the moment                        

often, sometimes, usually          (this week, tomorrow... = náplánované akce)                      

       -s (3.os. j.č.)                                               

 DO/DOES - DON'T/DOESN'T         TO BE + VERB(sloveso) + ING   

I play football. He plays football.                                  I'm playing football.

I donť play football. He doesnť play football.              He isn't playing football.

Do you play football? Does he play football?              Are you playing football?

 

PRESENT CONTINUOS     NOW, AT THE MOMENT

1) popis obrázku v určitý moment, čas

It's 10 o'clock.....

What are they doing (=now)? Cindy is writing a letter. Usel is sleeping. Sue is drinking tea......

present-continuous-2-.jpg

 

 

 

 

 

 

-

 

2) přímá řeč

 • Hi Ema! Where are you going? Hi! I'm going to the cinema.
 • Lucy, what are you doing? I'm watching Tv, mum. And where is your brother? He is in the bathroom. He's having a bath.
 • Are you doing your homework? No, I'm writing a letter to my friend. 

SROVNEJ:  I go to the cinema every month. I watch Tv every day, My brother has a bath every evening. I often write letter to my friend.  ZDE PROBÍHÁ NĚCO OPAKOVANĚ, PRAVIDELNĚ

winkstory The gingerbread man https://www.youtube.com/watch?v=YoQyyB5xvLksmiley

......................................................................................................

REVISION TEST 1

1) VOCABULARY

interesting things(zajímavé věci), I think(myslím), wash(mýt), I don't like it either(...také), both(oba), teach(vyučovat-učit někoho něco), learn something(učit se něco), instead(místo toho, něčeho...př. I don't like German(Nj), I do French instead.), my dad/mum drives me to school(....mě vozí do školy), then/after that(potom, pak), daughter(dcera), room(pokoj), exhibition(výstava), use(použít), feed(krmit), early(brzo), because(protože), but(ale), leave home(opouštět domov), arrive at school(přijet do školy) x arrive/go home(přijet,jet domů), work(práce,pracovat), , gym = gymnasium(tělocvična), a lot of / lots of(hodně), come(přijít), world(svět), floor(poschodí,podlaha - on the second floor), best(nejlepší), hate(nenávidět - př. I hate getting up early), near(blízko), I have to/=must feed my pet(musím krmit své zvířátko), cousin(bratranec-sestřnice), uncle(strýc), aunt(teta), celebrate(slavit), get(dostat), give(dát), buy(koupit)

 • class(děti ve třídě) x classroom(učebna)
 • when/what time(kdy), where(kde), why(proč), what(co, jaký), which(který...z určitého počtu), who(kdo)
 • before(před) x after // then, after that (po,pak,potom...)
 • go home /arrive home(není žádná předložka), go to school, to work,...// arrive at school, at work,...
 • somebody(sb),someones někdo //somebody's(sb's) něčí  (I do my homework, he does his homework, they do their ....)
 • give(dát)  x  get(dostat,sehnat...) x buy(koupit)    
 • wear(nosit na sobě)     What do you usually wear? I usually wear jeans and a T-shirt, ale What are you wearing now/today? I'm wearing a grey blouse and a white skirt.
 • play sport (play tennis) x play the musical instrument (play the trumpet)                                                   

2) PRESENT SIMPLE(= -s ve 3.os. j.č. , DO/DOES otázka, DON'T/DOESN'T zápor)

pozor na -s!!!     When does he get up? He gets up at 7 o'clock.

!!!pozor na slovesa TO BE(být) / HAVE GOT / CAN - mají svá časování!!!

I am/I'm not, you are/you aren't, he is/he isn't, .......(.žádné do,does)

I am - Am I?  You are - Are you?  He is - Is he? .......

I have got - Have I got?   You have got - Have you got?    He has got - Has he got? ........

I can - Can I?  You can - Can you?   He can - Can he? ......

 ale!!  I play - Do I play?  You play - Do you play? He plays - Does he play?........

     /nemůžeme jen prohodit a říct Play you? Plays he?/

3. os j. č.: go - goes, do - does, study-studies, carry - carries ale play - plays, stay -stays

3) ORDINAL NUMBERS// ŘADOVÉ ČÍSLOVKY / (DATUM, NAROZENINY, POSCHODÍ.....)

Today is the 7th of April // nebo  April the 7th.

My birthday is on the 22nd of May.

Where do you live?/Which floor do you live on? I live on the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth,.......floor.

4) DAYS/MONTHS/SEASONS // DNY, MĚSÍCE, ROČNÍ OBDOBÍ  (spring, summer, autumn, winter)

5) NEVER, SOMETIMES, OFTEN, USUALLY,  ALWAYS/ EVERY......// once, twice, three/four, five,.../ times a week/a month, a year.../

never -nikdy(0 times a month,a week)

sometimes - někdy(3,4,.. times a month)

often - často (10,11,...times a month)

usually - obvykle (=normally 20,22,23,... times a month)

always - vždy(every day,night,...)

!! once(1x), twice(2x), 3 times(3x), 4 times(4x), 5 times(5x), 6 times(6x),......!!

I often (always,usually,...) get up at 7o'clock.

I don't often (always,usually,...) get up at 7o'clock.

He is often (always,usually,...) late for school.

6) SCHOOL SUBJECTS (MATHS, HISTORY, ENGLISH, CZECH, GERMAN, FRENCH, GEOGRAPHY, SCIENCE, MUSIC,.....)

7) THE WEATHER (POČASÍ) What's the weather like today, in winter, in July,....?

8) HOUSEWORK (How do you help at home?)

...........................................................................................................................................

ALL ABOUT ME (2.část testu)

1) Introduce yourself: your name, age, family, school, class, hobbies/free time....

2) Which month do you /don’t you like? Why?

3) What do you do/can you do  in summer, winter, spring and autumn?

     Where do you go on holiday?

4) What’s the weather like today, in winter, spring, summer, autumn?

5) What do you do in the morning, afternoon, evening...? =My day

6) How do you help at home?

7) My birthday (When and how do you celebrate your birthday?Do you have a birthday party?)

     My birthday is  on .........(6th of October). I have a birthday party in my home/in our garden every year. I get a lot of/lots of presents from my family and my friends. I get presents like(jako např.) a new mobile, a book, CDs, DVDs, sweets, clothes,....I invite(zvu) my friends, my classmates(spolužáci),....I have a nice cake with candles. Everybody sings Happy birthday to you...and I blow out all the candles and make a wish(přání), then we eat the cake, sweets,....drinks cola... We play (desk) games, talk, dance, listen to music or sometimes watch a DVD. It's very funny:-) I love my birthday.

     I don't have a party, I rather(raději) go to the cinema /swimming pool with my friends. Sometimes we go to a bowling alley. We always have a good fun and I usually enjoy my birthday.

     I always enjoy celebrating my 'name day 'too. In England people don't celebrate(slavit) it. It's strange(zvláštní).

celebrate-slavit, give - dát, get - dostat, enjoy - mít rád,užívat si

..........................................................................................................................................

HANDOUT (pomůcka k testu)

1. My sister...............getting up early. (hate//not like)      2. ...........walking to school?(you, like)     3. When ....................... home? (he, go)    4. My school .................. near my house.(not be)     5. My friend ......................school at 2 o'clock. (leave)     6. .................... speaking English? (he,like)     7. What time .........................? (they, have dinner)      8. ................golf? (she,play)     9. ................computer for his homework? (your brother, use)    10. When.................? (you, usually, get up)     11. What ..................... on Friday after school (John,do)  He....................football. (play)     12. When .......................your homework? (you,do)    13. My sister and I ................... the shopping every day.(do)    14. Where ..............................your homework? (you, do)  In the kitchen or in my room..

SOLUTION:
1. HATES nebo DOESN'T LIKE  2. DO YOU LIKE  3. DOES HE GO  4. ISN'T  5. LEAVES  6. DOES HE LIKE  7. DO THEY HAVE DINNER  8. DOES SHE PLAY  9. DOES YOUR BROTHER USE  10. WHEN DO YOU USUALLY GET UP 11. DOES JOHN DO 12. DO YOU DO 13. DO 14. DO YOU DO
........................................................................................................................

1-B   

ORDINAL NUMBERS

1st – the first    2nd – the second   3rd – the third   

 4th – the fourth, 5th – the fifth , 6th - the sixth, 7th,  8th,  9th,  10th,  11th.....

21st - twenty-first   22nd - twenty-second   23rd - twenty-third  

24th - twenty-fourth ......

 What date is it today?/ What’s the date today?

      Today is the eighth of October. / 8th Ocober

      October the eighth. / October 8th

 When is your birthday?

      My birthday is on the fifteenth of February .  / 15th February, February 15th

      When are you going to London?

      I’m going to London on the first of November.

  !! What class are you in?     I’m in class 6A/six ei/. !!

........................................................................................................................

1-A                                                                                              Jessica        /      you
1. What’s her name?  /..your

2. How old is she?  /...are you

3. Where does she live?  / ...do you

4. What class is she in?  /...are you         I'm in class 6A. / I'm in Year 6.

5. What are her favourite subjects?  /....your

     (What is her favourite subject?  / ...your

6. How does she get to school?  / ...do you  

   I walk /he-she walks(=go on foot) to school. / I take/he.she takes/ the bus to school.

        My parents drive / my mum-dad drives / me to school.

7. Where does she meet(setkávat se) her friends? /.... do you

8. When does she start/finish school?/ ...do you

9. When does she do her homework? /...do you

10. What does she do in the evening? /...do you

11. What does she do on Wednesday? /...do you

12. What does she do on Saturday mornings? /...do you

VOCABULARY:  after x before - po x před

once, twice, three, four, five......times a day, a month - 1x, 2x, 3x, 4x....denně, měsíčně

in the same street/class - ve stejné ulici/třídě         so - tak         together - společně

go home x go to school, to work  / arrive(přijet) home x at school, at work

All about me

- What school do you go to?

- What class/year are you in?

- What musical instrument do you play?

- What subject/sport do you like?

- How do you get to school?

- What do you and your friends do after school?

- What do you do in the morning, afternoon, evening?

- When/where do you do your Hw(homework), watch Tv,.....?

- Where do your friends live?

- Do you go on the Internet?

- Do you chat on Facebook/the Internet?

- Can you ...(play tennis,...)

.......................................................................................................................

INTRODUCTION

- Can I help you? What can I do for you? What would you like? Co si přejete, co pro vás mohu udělat....

- I want(chci) / I would(=I'd) like(chtěl bych) to join the sports centre.../Can I join the sports centre? 

 • join sb/sth - přidat se k někomu, přihlásit se někam...

- Ok. I need(potřebuji) some information....What's your name? How do you spell your name? How old are you? What's your address/postcode-směr. číslo/telephone number/e-mail address? What sport(s) are you interested in?

.........................................................................................................

What sport do you want to do/play? I want(chci) to play tennis. 

What sport would you like to do/play? I would like(chtěl bych) to do karate.

What sport(s) are you interested in? I'm interested in yoga.

 • BE INTERESTED IN - ZAJÍMAT SE O něco (I'm interested in music, animals,...)
 •  @ = at

    . = dot

.........................................................................................................

What colour is it? What colour is the pen?  It is red.

What colour are they? What colour are the(se) pens? They are blue.

Is there a book on the desk?  Yes, there is. / No, there isn't.

Are there books on the desk?  Yes, there are. / No, there aren't.

What is he doing? He is playing tennis.

What are they doing? They are dancing.

What is she wearing? She is wearing a pink T-shirt and jeans.

What are they  wearing? They are wearing....    

How many children are there in the classroom?

Has she got long hair? Yes, she has. / No, she hasn't.

Is he fat? Yes, he is. / No, he isn't.

What is your sister's name? Her name is Susan.

.......................................................................................................................................

What do you do in your free time? I play tennis and read books.

What are you doing now? I'm playing.

 

to be x to have got    www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.

  www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp