Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROJECT 4

6-C                                                                                                                                                              VOCABULARY: generation(generace), gap(propast), page(stránka, strana), real(opravdový), too young(příliš mladý), ask sb. on a date(pozvat ....na schůzku), somewhere(někde,někam), common(běžný), try(snažit se), protect(chránit), tell lies(lhát), invite(pozvat), first(nejdříve), be in trouble(mít potíže,být v půšvihu), perhaps(snad,možná), have to(muset), sure(jistý), solve(vyřešit), band(kapela,skupina), good enough(dost dobrý), dream about(snít o,sen), side(strana), whole(celý), adults(dospělí), in front of(před), however(avšak), still(ještě), freedom(svoboda), stay with(zůstat,přebývat u), on businees(služebně), on my own(sám,sama), usual(obvyklý), easy(jednoduchý), write down(napsat), argue(hádat se), decision(rozhodnutí), choose(vybrat), reach(dosáhnout),try(snažit se), relationship(vztah), busy(zaneprázdněný,rušný), such (takový), publish(otisknout,publikovat), life(život), exam(zkouška), revision(opakování), age(věk), opposite(opak), bring(přinést), let(nechat), drive sb. crazy(dovádět někoho k šílenství), solve(řešit), solution(řešení), argue with(hádat se s),seem(zdát se,he seems to be nice - zdá se, že je milý), calm(klidný), journalist(novinář), and so on(atd.), choice(volba,výběr), find it easy/hard(shledávat něco lehké/těžké), wear(nosit,mít na sobě), friendship(přátelství), make suggestion(udělta návrh,navrhnout),

6-B,C                                                                                                                                                                                                                              /sth. = something / sb. = somebody/

ask sb. out for a date – pozvat někoho na schůzku

welcome to... - vítejte v...

If you’ve got sth. to say... - jestli máš něco na srdci....

be home by 9 o’clock – být doma do 9 hod.

during the week – během týdne

at weekends – o víkendech 

stay out late – zůstat venku déle

argue about – hádat se o, kvůli...

a problem with – problém s

find a solution – najít řešení

tidy /untidy – pořádný/nepořádný

tidy(up) – uklízet !(she tidies)!

go to sb. for advice – jít si k někomu pro radu

take a break for sth. – udělat si přestávku/pauzu na(písničku...)

take a complete break from sth. – úplně si opočinout od

give sb. a ring – zavolat někomu

wait for sb. – počkat na někoho

introduce sb. to sb. – představit....

tell secret – říci/svěřit tajemství

for a long time - dlouho

visit sb./sth. – navštívit...

be embarrassed – cítit se trapně, zahanbeně

a few – několik(pro počitatekná podst.jm.)       /opak je  a little - trochu/

from my point of view – z mého pohledu

important - důležitý

discuss sth. – diskutovat o

give good advice – dát dobrou radu

several times a week – několikrát týdně

try to protect – snažit se chránit

go on tour with a band – jet na turné s kapelou

invite sb. to somewhere – pozvat někoho někam

whole adult life is in front of you – celý dospělácký živou je před vámi

topic – námět, téma

stay(on) at school – zůstat(=pokračovat) ve škole, studiu

go out with – chodit s....

travel on business - cestovat služebně

be busy with - být zaneprázněn(čím)

meet sb. - setkat se s....

last caller - poslední volající

call - volat / hovor

make sb. do sth. - přimět někoho něco udělat (She makes me eat fruit.)

be away for two weeks - být pryč dva týdny

must / have to - muset

mustn't - nesmět

.....................................................................................................................................................

Připománám vazbu USED TO:

I used to play tennis. Hrával jsem tenis

I used to be fat.   Býval jsem silný.

/ used to=ve všech osobách stejné /

...........................................................................................................................................................

VERBS and NOUNS /slovesa a podst. jména/

argue - have an argument,  discuss - have a discussion,  adjust - make an adjustment,  decide - make a decision,  solve - find a solution,  choose - make a choice,  agree - reach an agreement,  disagree - have a disagreement

6-B                                                                                                                                                                       VOCABULARY: feel tired(cítit se unavený), need a break from...(odpočinout si od...), book(zamluvit), (search(vy-hledat), pack(zabalit,sbalit), print(vytisknout), text(napsat zprávu), check(zkontrolovat), wait(počkat,čekat), saying(přísloví), agree(souhlasit), secret(tajemství), better(lepší), good-bad points(dobré a slabé  stránky charakteru), describe(popsat), than(než-při srovnání), important(důležitý), owner(vlastník), return(vrátit se), definitely(stoprocentně, jistě), almost(skoro), several(několik), it doesn't matter(na tom nezáleží, introduce(představit), talk(povídat), tell(říci), hurt(zranit se,bolet), trust(důvěřovat),

ČASOVÉ VĚTY(time clauses)

as soon as(jakmile), when(když), after(po), before(před), while(když, zatímco)

future:  I'll do my Hw as soon as I get home. (udělám..., až...)

all the time:   I do my Hw as soon as I get home. (dělám..., když...)

past:  I did my Hw as soon as I got home. (udělal jsem..., když jsem...)

5/71

John will have something to eat after he plays tennis.

Susan will meet us in the square when she finishes work.

Mick will send the photos before they go on holiday.

Pippa will text to her friend as soon as she arrives.

Maisie will go to the post office while Kate has her piano lesson.

Bob will collect the cinema tickets after he goes to the dentist's.

6-A                                                                                                                                                             VOCABULARY: slippers(přezůvky),until/till(až,do), biscuits(sušenky), answer(odpovědˇ), next(další, příští), decide(rozhodnout se), hear(syšet), noise(hluk), hold(držet), pocket(kapsa), handkerchief(kapesník), throw-threw-thrown(hodit), give sb.a ring(zavolat někomu), leave(opustit,odejít), miss(zmeškat,stýskat se), instead(místo toho,něčeho), cheaper(levnější), advice(rada), soon(brzy), part-time job(brigáda), late(pozdě), arrive(přijet), busy(zaneprázdněný, nabitý prací...), don't mention it(to nestojí za řeč), sniff(funět, čichat), hold-held -held(držet)

PHRASAL VERBS(TETX): walk along(jít pěšky), wear out(unavit,opotřebovat se...), climb on(to), look after, come to, jump down, sit down, eat(sb, sth)up, leave alone(nechat na pokoji, nevšímat si), find out(zjistit), get on(nastoupit,nasednout na), hurry up, catch-caught-caught up with(dohonit), think of, run out of, jump up, run away, lie down, look up, walk up to, bend-bent-bent down(sehnout se), walk away, come down(sejít, sestoupit), stand-stood-stood up, lie-lay-lain down,

PODMÍNKOVÉ VĚTY(if clauses)

 0    If I have money, I go shopping. (Když mám....chodím....)

       If I don't have/haven't got money, I don't go shopping.

If he has ...., he goes..... / If he doesn't have/hasn't got......, he doesn't go.... 

..............................................................................................................................................

1st  If I have money, I'll (I will) go shopping. (Když budu mít..., půjdu...)

        If I don't have money, I won't go shopping.

If he has...., he will go.... / If he doesn't have ....., he won't go....

2nd  If I had money, I would go shopping. (Když bych měl.., šel bych...)

         If I didn't have money, I wouldn't go shopping.

If he had ...., he would go.... / If he hadn't....., he wouldn't go...

 

Pořadí vět v souvětí můžeme měnit. Pozor pouze na psaní čárky. Píšeme ji pouze tehdy, začneme-li vedlejší větou:

I wouldn't go there if I were you. – bez čárky
If I were you, I wouldn't go there. – s čárkou

www.helpforenglish.cz/article/2006051701-podminkove-vety-uvod-a-prehled

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/if_clauses/type_1_mix3.htm

.................................................................................................

PHRASAL VERBS

look at – dívat se na

look forward to – těšit se na

look round  - rozhlédnout se

look after – starat se o, hlídat

look for – hledat

look out of – podívat se z (okna..)

look through – podívat se skrz…

look up/down – podívat se nahoru/dolů

     vzhlížet k../přehlížet, dívat se spatra…

get up – vstávat

wake up – probudit se

try on(jeans) – vyzkoušet si

try out(a camera) – vyzkoušet

take off – vzlétnout, svléknout se, zout...

run away – utéct

run out – vyběhnout

run into – vběhnout

throw away - zahodit

switch on/off – zapnout/vypnout,rozsvítit/zhasnout

come out of(the shop) – vyjít z

turn on/off – zapnout/vypnout

pick up – zvednout, sebrat(+pochytit)

put down – položit,dát dolů(+ponižovat)

put on – obléknout si,položit na

sit down – sednout si

stand up – postavit se

get on/off(the bus,train..) – na/vystoupit

get in,into/out of(the car,taxi..) –   –  –

brush off(clothes,..) – opucovat

break down – zničit, zdemolovat,vylomit

take back – vrátit

take out (photos) of – vytáhnout

wear out - unavit, opotřebovat se

..............................................................

work out –  posilovat

lie down – lehnout si

make up –  vymyslet

break into –  vloupat se

get better – zlepšit se

get over – uzdravit se,překonat něco

eat up –  dojíst

put out  - uhasit

leave out – vynechat

get by –  vyjít, hospodařit

look out – dávat pozor

watch out – dávat si pozor

put off – odložit (schůzi,...)

give up – vzdát(něco)

take part in – účastnit se

take place - konat se

look it up in a dictionary    x

look the word up in a dictionary 

.....................................................                                                                                                                                                                                       walk along – jít(=go on foot)

wear (sb)out – unavit,vyčerpat

climb on(to) – vyšplhat na

look after – starat se o

walk on – pokračovat, jít dál

come to – přijít k

jump down - seskočit

sit down – posadit se

leave (sb) alone – nechat někoho být, samotného

find out - zjistit

get on – nasedout, nastoupit(na něco vyššího)

hurry up – pospíšit si

catch up with - dohonit, chytit

think of – vymyslet něco

give up – vzdát něco, přestat s něčím

run out of – dojít něco(jídlo, nápady...)

jump up - vyskočit

run away - utéct

lie down – položit se

look up - vzhlédnout

walk up to – přistoupit k

bend down – ohnout se

walk/go away - odejít

stand up – postavit se

look round – rozhlédnout se

throw away - zahodit

take off - svléknout, zout....

come in - vejít(pojd'te dál)

put on - obout, obléci si

come/go back - vrátit se

go out - jít ven

take out of - vyndat z něčeho

Revision test 5

1) vocabulary: prize, award, offer(nabídnout), accept(přijmout), level, endagered animals(ohrožená zvířata), celebrate(oslavovat), contain(obsahovat), recieve(získat), pollutted/infested(znečištěný/zamořený) rivers/seas, pollution, result(následek,výsledek…),as a result(výsledkem je...), known(známý), protect(chránit), hurt(zranit,bolet), look after(starat se o), need(potřebovat), ask/ask for(požádat,zeptat se), volunteers(dobrovolníci), fundraising(vybírání peněz), check(zkontrolovat), visit(navštívit), cause(způsobit), give(dát), get(dostat), teach(učit,vyučovat), become(stát se), government(vláda), way(způsob,cesta...), pass x fail

2) the passive

1. The poem ...........(write) in 1965. 2. Lots of mobiles ............(sell) every week. 3. My homework ..................just.............(finish). 4. Films ............often ..........(make) to make people aware of their lives. 5. My uncle is a writer. About 20 books ................ (write) by him(=so far). 6. The prize ........(give) to a famous scientist next week. The reward  ......... (not accept) by his friend,professor Shadow.

................................................................................................

1. He sells fruit at the market. 2. They have cleaned all the windows. 3. I have marked the homework. 4. When did he repair his bike? 5. Mary won't finish her project in time(včas). 6. Where do they buy these clothes? 7. My teacher helped me with new vocabualry. 8. I will send the letter tomorrow. 9. My friend didn't accept the award. 9. My parents don't often give me presents. 10. Every year the school gives the prize to the best pupil. 11. Where did they buy these CDs? 

3) describe the enviromental problems (6-10 sentences)

5-D                                                                                                                                                                 VOCABULARY:  deal with (řešit něco), know(vědět,znát), serve(obsluhovat), cause(způsobit), speak to(mluvit s), laugh at(vysmívat se), forget(zapomenout), plane crash(letec. neštěstí), lines(text,slova), exam(zkouška),

5-C                                                                                                                                                               VOCABULARY: be born(narodit se), blind(slepý), hibernate(přezimovat), thick(hustý), thick fur(hustý kožíšek), only(pouze), try(snažit se), feel(cítit), almost(vždy), fur(kožich), sell for(prodat za...), look after(starat se o...), run(vést-např.podnik), feed(krmit), continue(pokračovat), release(vypusti)t, return(vrátit se), need(potřebovat), donation(dar), leaflet(leták), in danger(v nebezpečí), rest(zbytek), use(používat), extinct(vyhynout), on standby(ve stavu pohotovosti), fast x slow(rychle-pomalu), engine(motor), enough(dost), up to now(dodnes-doted'), in one day(za 1den), average(průměrný), through(skrz),give(dát), other(jiný), care for(starat se o), treat(zacházet s, léčit..), together(společně),

WB: habitat(lokalita,domov, přirozené prostředí), pouch(vak), feathers(peří), goat(koza), mammals(savci), tame(ochočit), horns(rohy), beak(zobák), imitate(napodobovat), coast(pobřeží), coastal(pobřežní), carry(nést), cling(lpět), soft(jemný), reason(důvod), leaves(listí), front(přední), curving(zahnutý), wings(křídla), provide with(poskytovat co), voice(hlas), colourful(barevný), laws(zákony), reduce(snižovat,redukovat), amount(množství), reuse(znovu použít), instead of(místo něčeho), furniture(nábytek), actually(vlastně), equipment(zařízení), collect(sbírat), tame(ochočit), pocket(kapsa), penalty(trest,pokuta),

 VERBS: feel-felt(2x), shoot-shot(2x), sell-sold(2x), run-ran-run, feed-fed(2x), drive-drove-driven, leave-left(2x), give-gave-given, grow-grew-grown, sell-sold(2x), send-sent(2x)

5-B                                                                                                                                                            VOCABULARY: award(odměna,ocenění), present(představit, předat, darovat, poskytovat, věnovat), protect(chránit), steal(ukrást), receive(získat), tell(říci někomu...), beard(vousy), thief-thieves(zloděj,-ji), once-twice, three,four,.....times(1x,2x,3x...), wait(počkat), falcon(sokol), peregrine(stěhovavý), endagered species(ohrožené druhy), extinct(vymřít), nest(hnízdo,hnízdit), wild(divoký), find(najít), send(poslat), bring(přinést),  important(důležitý), common(běžný), rare(vzácný), rarely(zřídka), immediately(okamžitě), across(přes), realize(uskutečnit, uvědomit si), opinion(názor), immediately(okamžitě), law(zákon,právo), government(vláda), ceremony(vyhlášení), appear(objevit se), dam(hráz,přehrada), use(používat), valley(údolí), replace with a fake(nahradit padělkem), seat(sedadlo), pull(zatahat), even(dokonce), life-lives(život-y), however(avšak), collector(sběratel), collect(sbírat, vyzvednout), pay(platit), unfortunately(naneštěstí), local(místní), as for...(co se týče...), lay eggs(snášet vejce), law(právo, zákon), break into(vloupat se do), flood(zatopit,povodeň), ask(zeptat se,žádat)

 VERBS: win-won(2X), steal-stole-stolen, tell-told(2x), find-found(2x), send-sent(2x), lose-lost(2x), bring-brought(2x), catch-caught(2x), give-gave-given, keep-kept(2x), see-saw-seen, win-won(2x), pay-paid(2x), build-built(2x), take-took-taken, send-sent(2x), leave-left(2x)

Smart Alec‘s plan

1) What dou you know about The Golden Dolphin award?

2) Who will it be given this year?

3) How will the award be taken to the Globe Theatre?

4) What did the criminals plan to do?

5) Why didn’t Sweet Sue and Smart Alec call the police?

6) Why couldn’t the criminals realize/carry out their plan?

7) What happened at the ceremony?

8) How did the story end?

 5-A                                                                                                                                                             VOCABULARY: cause(problém,příčina, způsobit), article(článek), release(vypouštět), gradually(postupně), like(jako), getting warmer(oteplovat se), result(výsledek), coast(pobřeží), disappear(zmizet), burn down(shořet), rise(zvednout), destroy(zničit), wood(dřevo), furniture(nábytek), however(avšak), especially(zvláště), simple(jednoduchý), save(zachránit), become(stát se), rubbish(smetí, odpadky), dump(skládka), produce(vyrábět), take in(přijímat), create(vytvořit), landfill site(skládka=hole), contribute to(přispívat k), ban(zákázat), decompose(rozkládat se), enormous(hodně velký), throw away(zahodit, vyhodit), draw(kreslit), visit(navštívit), recycle(recyklovat), need(potřebovat), allow(dovolit), cover(pokrýt), blow(foukat), run out of(dojít něco...), melt(roztát), common(běžný)

VERBS: burn-burnt(2x), rise-rose-risen, become-became-become, blow-blew-blown, throw-threw-thrown, draw-drew-drawn, write-wrote-written, cut-cut(2x), leave-left2x

PASSIVE http://www.helpforenglish.cz/article/2006080802-trpny-rod-the-passive

..................................................................................................................................................................

Revision of Unit 4

Try to translate these sentences:

1) I'd like to take part in this competition.

2) I'm looking forward to summer holiday.

3) Where  will the performance(představení) take place?

4) Could you lend me some money? / Would you mind lending....

5) Can I take your order?

6) Would you mind giving me a lift into town? / Could you give me a lift....

7) Could you turn the radio down?

8) Certainly. (zajisté)

9) Say hello to your parents for me. (Pozdravuj....)

10) We've decided to go to the football match tomorrow.

VOCABULARY: go pass(jet kolem), among(mezi), sunflower(slunečnice), vineyard(vinice), industry(průmysl, conection(spojení), adults(dospělí), sword and shield(meč a štít), lance(oštěp), take place(konat se), take part in(zúčastnit se), towards(směrem), annual(každoroční), especially(zvláště), each other(navzájem), fight-fought 2x(bojovat), knock off(srazit....), remind sb sth(připomenout někomu něco), untill(až do), continue(pokračovat), last(poslední), contest(soutěž), skills(dovednosti), stunt actor(dublér), How many days left...?(kolik zbývá dní...), give somebody(him,her...) a lift(svézt někoho), pass(podat), lie-lying(ležet), drop(upustit), notice(všimnout si), take a day off(vzít si den volna)

lend-lent2x(půjčit), wake up-woke up-woken up(probudit se), sing-sang-sung(zpívat), pay-paid(zaplatit), blow-blew-blown(foukat,vát), shoot-shot2x(střílet), shine-shone2x(svítit), ring-rang rung(zvonit), fall-fell-fallen(spadnout), take-took-taken(vzít),

 4-D                                                                                                                                                              VOCABULARY: customer(zákazník), order(objednat, objednávka), last(poslední), bring(přinést), get(dostat, donést, koupit,...), drop(upustit), the other day(onehdy), say hello to...(pozdravuj...), miss(zmeškat), nearly(skoro), ask for(požádat o), decide(rozhodnout se), lift(zvednout, výtah), pasta(těstoviny), pass(podat), turn down(ztlumit), lend(půjčit-někomu), borrow(půjčit si od někoho...), get ready(připravit se), ask(zeptat se),  give sb. a lift(svézt někoho autem), Would you mind....(nevadilo by vám...), shine(svítit), take a day off(vzít si den volna), be late(zpozdit se), turn down(zeslabit),suitcase(kufr), bill(účet), notice(všimnout si), in the past(v minulosti), carry(nést), tray(tác),speak to(mluvit s), expect(očekávat), decide(rozhodnout se), stage(jeviště),explain(vysvětlit),

Are you ready to order?/ What will you have?/ What would you like(to eat-drink?/ Could I take your order?  What could I get for you? Anything else?/Anything to eat-drink? Would you mind bringing me ...

I'll have.../ Could I have..../ I would like.../ Can I have....  That's all.  How would you like to pay?  In cash/by credit card. The bill please...  That's....  

COULD YOU OPEN THE WINDOW?                                                                                 WOULD YOU MIND OPENING THE WINDOW?                                                                                

VERBS: bring-brought(2x), say-said(2x), see-saw-seen, know-knew-known, give-gave-given, buy-bought(2x), ride-rode-ridden, fight-fought(2x), , pay-paid(2x), speak-spoke-spoken,

4-C                                                                                                                                                                 VOCABULARY: be interested in(zajímat se o), worry about(dělat si starosti o...), annoying(otravný), exam results(výsledky zkoušky), embarrasing(trapný), frighten(bát se), lose(zrtratit), feel(cítit), hear(slyšet), What is he like?(Jaký je?-vlastnosti), What does he look like?(Jak vypadá?), somewhere(někde), too dark(příliš tmavý), path(cesta), expect the best/worst)(očekávat to nejlepší/nejhorší), mean(znamenat), blow(foukat), fall(spadnout), cough(kašlat), shoot(střílet), work out(dopadnout nějak..., posilovat), try(zkusit), careful(opatrný), fall asleep(usnout), switch off(vypnout), strange(divný), corridor(chodba), in the middle of(uprostřed ...), find(najít), through(skrz),enough(dost), remember(pamatovat,vzpomínat si), cry(brečet), scream(řvát,vřískat), cough(kašlat), knock on(zaklapat na), walk up a path(jít po cestě nahoru), noisy-noisily(hlučný-hlučně), laugh(smát se), scary-scarily(strašidelný-strašidelně), with a splash(s cáknutím vody)

VERBS: lose-lost(2x), feel-felt(2x), hear-heard(2x), stand-stood(2x), mean-meant(2x), blow-blew-blown, fall-fell-fallen, ring-rang-rung, shoot-shot(2x), find-found(2x), run-ran-run, say-said2y, sing-sang-sung, lucky(šťastný)

OPPOSITES: weak-strong, wide-narrow, high-low, hilly-flat, gentle-strong, crooked-straight, warm,hot-cool,cold, dark-light/bright, north-south, tall-short, careful-careless, fat/thick-thin, north-south, east-west, rich-poor, happy-sad, easy difficult, cheap-expensive, long-short, up-down, left-right

4-B                                                                                                                                                             VOCABULARY: take photographs(fotit), plan(plánovat), front(přední), take place(konat se), take part in(účastnit se), realize(uvědomit si), point at/to(ukázat na), throw(házet), through(skrz), carry(nést), talk on a mobile, feed(krmit), bench(lavička), dig(kopat), lie(ležet!lying!), cry(brečet), gentle(jemný), sunbathe(opalovat se), hunt(lovit), drip(kapat), cradle(kolébka), upside down(vzhůru nohama), scream(křičet), dig a hole(vykopat jámu), wall(zeď), wait(čekat), cross the street(přejít silnici), roller-blade = rollerskate, blow(foukat), cry(brečet), smell(cítit-čuchat), lie on the grass(ležet na trávě), bark(štěkat), grab(popadnout), lonely(osamělý), called(zvaný,nazývající se), angrily(rozzlobeně),

I can hear / see / feel / smell

VERBS: swim-svam-svum, dig-dug(2x), sit-sat(2x), eat-ate-eaten, blow-blew-blown, lie-lay-lain, hear-heard(2x), smell-smelt(2x),

4-A                                                                                                                                                                VOCABULARY: early in the morning(časně ráno), last(trvat), all day(celý den), dead(mrtvý), badly wounded(těžce zraněn), receive(získat, obdržet), in the middle of (uprostřed), know(znát), throw(hodit), bush(keř), way back(zpáteční cesta), ask(zeptat se), without(bez), return(vrátit-se), fight(bojovat), forget(zapomenout), wear(nosit, mít na sobě), hold(držet), survive(přežít), hurt(zranit, bolet), each other(navzájem), chase(pronásledovat, honit), lend(půjčit), war(válka), heavy(těžký), try(snažit se), hate(nenávidět), promise(slíbit), shore(pobřeží), above(nad), strenght(síla), towards(k....), catch(chytit), sink(potopit se), adore(zbožňovat),

VERBS: fight-fought(2x), hold-held(2x), say-said(2x), tell-told(2x), speak-spoke-spoken, lend-lent(2x), forget-forgot-forgotten, know-knew-known, eat-ate-eaten, wear-wore-worn, throw-threw-thrown, catch-caught(2x), sink-sank-sunk, lie-lay-lain

King Arthur: 1. Who was Arthur? What did he and his knights do?  2. What happened at Camlan?  3. What happened after the battle?  4. Whre did he get the magic sword from?  5. Why did Sir bedivere take the sword to the lake?  5. Why didn't he throw it into the lake?  6. What did he do with it?  7. Why was King Arthur angry?  8. How did the story end?

The wounded king tried hard to stand up, but he was too weak. Sir Bedivere hated seeing the king like this, so he promised to do what the king wanted. He went back to the lake. On the way, he stopped to get the sword from the bushes. He stood up on the shore of the lake, lifted the sword above his head and threw it with all his strength out into the middle of the lake. Excalibur flew through the air, then as it fell towards the water, something amazing happened: a woman‘s arm came up out of the lake and caught the sword. The arm waved Excalibur three times in the air. Then the arm and the sword slowly sank down into the dark waters of the lake and disappeared. When Sir Bedivere told King Arthur about the arm, the king started smiling again. ‚A the Lady of the Lake,‘ he said. Then closed the eyes and died.

GERUNDIUM www.helpforenglish.cz/article/2006071501-gerundium-v-anglictine

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-vocabulary/grammar-videos/verb-ing-or-verb-infinitive

http://www.perfect-english-grammar.com/gerunds-and-infinitives-exercise-1.html

http://www.helpforenglish.cz/search/?q=GERUNDIUM

https://www.englishclub.com/grammar/verbs-m_infinitive-ing_quiz.htm


Skiing is fun.  Shopping on the Internet is popular.  Learning English is easy:-)

po předložce:

I'm looking forward to going on holiday - těšit se na

I'm interested in playing chess - zajímat se

After leaving school, I want to study at .....

I'm crazy about  listening music.

take care of(starat se o...), good at(dobrý v...), bad at...(špatný v...), be interested in(zajímat se o...), look forward to...(těšit se na něco), be fond of/be keen on(mít rád ...), prefer ....to(dávat přednost něčemu před...) 

-ing or infinitive after verbs:

-ING:

keep(smiling) – stále něco dělat

adore(sleeping) - zbožňovat

finish(eating) – skončit         

imagine(lying on the beach...) – představit si

don´t mind(washing up) – nevadit

enjoy(working here) – bavit, líbit se, užít si

avoid(eating junk food) – vyhnout se něčemu

can’t stand(listening him) – nemoci vystát

carry on/go on(reading) – pokračovat

fancy(Do you fancy going to the party)– chtít, mít chuť

give up(smoking) – přestat s něčím

miss (playing with my friends)– stýskat se po něčem

postpone/put off(studying for my exams) – odložit něco

risk(overtaking-předjíždění, drinking this water) – riskovat

suggest(going to the cinema, party) – navrhnout

stop(talking)– přestat

INFINITIVE:

want(to be rich) – chtít

promise(to tidy up my room) – slíbit

agree(to go to the party) – souhlasit

decide(to study) – rozhodnout se

refuse(to help me) – odmítnout

forget(to do my Hw) – zapomenout

offer(to help me)  – nabídnout

afford(to buy...) – dovolit si něco

hope(to be happy) – doufat

manage (to do my Hw) – zvládnout

I'd like (to have..) - chtěl bych

/ try(to do it)  – zkusit /

/expect to - očekávat /

-ING or INFINITIVE:

like/love – mít rád

hate – nenávidět

prefer – upřednostňovat, preferovat

start/begin – začít

-ING or INFINITIVE – different meaning:

stop, remember(pamatovat si, vzpomenout si), need, try

He stopped smiling. / He stopped to look at it.

I remember calling him last week. / Remember to do i!

The car needs washing. / I need to wash my car.

 

REVISION TEST UNIT 3

1) vocabulary: use(použít), award(odměna), each(každý), alone(sám), different(různý,odlišný), confusing(matoucí,zavádějící), confuse(zmást), brain(rozum,mozek), skin(kůže), advice(rada-rady), on this subject(na toto téma), too(také,příliš), most(většina), believe(věřit), simple(jednoduchý), simply(jednoduše), for example(např.), accross(přes), ingredients(přísady,ingredience), poultry(drůbeží maso), way(cesta,způsob), result(následe,důsledek), flavour(příchuť), fat(tuk,tučný), lean(hubený,libový,dietní), avoid(vyhnout se), other(jiný,ostatní), maybe(možná), come from(pocházet z), take your time(nepospíchat), slow-slowly(pomalý-pomalu), taste(příchuť,chutnat, ochutnat), wrong(špatný), enough(dost), avarage(průměr-ný), be pleased(potěšen)

2) verbs: give-gave, see-saw, win-won, know-knew, break-broke, take-took, find-found, choose-chose, cut-cut, bite-bit, eat-ate, think-thought, feel-felt,....

3) parts of the body(WB)

4) at the doctor's(dialogues-poslech + WB)

ZKUSTE SI PŘELOŽIT: Co se stalo, co je s vámi....? Mám něco s rukou. Je to zarudlé a nateklé. Můžete s ní hýbat? Jak se to stalo? Spadl jsem z kola. Jak dlouho už to tak máte? Asi týden. Musíte jít do nemocnice. Měl byste si to nechat zrentgenovat(=mít rentgen). Asi je to zlomené. Neměl byste s tím hýbat, pravděpodobně dostanete sádru....

5) who - which - that

6) některá cvičení v testu budou přímo z prac. sešitu Unit 3

3-D

The Kids: 1) What are the kids doing this week? Where are they working? How did they like their first day? What about Luke? Where does he work? What news has he got? How did he get the tickets? What's the problem?-When were the tickets for? How did they feel? Did they go to Wimbledon?

I am happy. So am I. / I'm not.                                    ME TOO.

I play tennis. So do I. / I don't.    He plays... So does he. / He doesn't

I can ski. So can I. / I can't.

I went to the cinema. So did I. / I didn't.

I have got a dog. So have I. / I haven't.    He has... So has he. / He hasn't.

I've been to London. So have I. / I haven't.

I was in Paris. So was I. / I wasn't.  

I will live in America. So will I. / I won't.

..............................................................................

I am not happy. Neither am I. / I am.                          ME NEITHER.

I don't play tennis. Neither do I. / I do.

I can't ski. Neither can I. / I can.

I didn't go to the cinema. Neither did I. / I did.

I haven't got a dog. Neither have I. / I have.

I' haven't been to London. Neither have I. / I have.

I was in Paris. Neither was I. / I was.

I won't live in America. Neither will I. / I will.

TEST:  http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-77787.php

............................................................................................................                                                                                               I - YOU - HE - SHE - IT - WE - YOU - THEY

MY - YOUR - HIS - HER - ITS - OUR - YOUR - THEIR

MINE - YOURS - HIS - HERS - ITS - OURS - YOURS - THEIRS

MYSELF - YOURSELF -  HIMSELF -  HERSELF -  ITSELF -  OURSELVES  - YOURSELVES - THEMSELVES

Ex. This is MY book. This book is MINE.

        I'll do it MYSELF.

Be happy, excited, bored, tired, sleepy, pleased, scared, hungry, thirsty, disappointed, nervous, hot, cold, angry, worried, surprised, good/bad at,

3-C                                                                                                                                                               VOCABULARY: be fed up with(mít něčeho plné zuby), plenty of (hodně něčeho), fight illnesses(ničit nemoci), protect sb.against/from colds(chránit někoho před nachlazením),  store(ukládat,skladovat), forget(zapomenout), strong(mající sílu), find(najít), only(pouze, jen), especially(zvláště), fresh(čerstvý), build(stavět(budovat), essential for(nezbytný pro), give(dát), necessary(nutný), get into healthy eating habits(přejít na zdravé strav.návyky), bend(ohýbat, pokrčit), sprain/wrist(vyvrtnout), walk easily(chodit snadno-dobře), probably(pravděpodobně), high/rich in vitamins(bohaté na vitamíny), good for our....(dobrý pro naši...), full of...(plný čeho), move(hýbat),

VERBS: feed-fed(2x), fight-fought(2x), forget-forgot-forgotten, find-found(2x), build-built(2x),give-gave-given, bend-bent(2x),

AT THE DOCTOR'S    vocabulary   http://www.speakenglish.co.uk/phrases/at_the_doctors

3-B                                                                                                                                                                       SHOULD - SHOULDN'T = ADVICE(rada)

MIGHT - MIGHT NOT = POSSIBILITY(možnost)

VOCABULARY: be angry/annoyed with(rozzlobený na), lock(zamknou), van(dodávka), steal(ukrást), rest(odpočívat, zbytek něčeho...), pack x unpack(zabalit x roz-vybalit), lift(zvednout), hurt(poranit, bolet), advice(rada-jen jedn.číslo), straight(rovný), go straight on(jděte-jed'te rovně), remember(pamatovat,vzpomenout si), careful with(opatrný), suddenly(náhle), slip(uklouznout, get sunburnt(spálit se-sluníčko), sign(podepsat), download from the Internet(stáhnout z internetu), gig=concert, I would like(chtěl bych), use(používat), confusing(matoucí,zavádějící), tool(nástroj), brain(mozek), safe(bezpečný),wet(mokrý), best(nejlepší),kind(druh),trip over(zakopnout o),  advise(radit x advice(rada)

VERBS: hurt(3x), fall-fell-fallen, cut(3x), burn-burnt(2x), bite-bit-bitten, hit(3x), hear-heard(2x), wear-wore-worn

3-A                                                                                            RELATIVE CLAUSES (VEDLEJŠÍ VZTAŽNÉ VĚTY) http://www.helpforenglish.cz/article/2006070601-vztazne-vety-relative-clauses

=when we want to give more iformation about people and things

relative pronouns: WHO / WHICH / THAT  = KTERÝ

-neoddělují se čárkami (v Čj ano), rozvíjejí podmět(=více informací o lidech, věcech....)

WHO - PEOPLE  A pilot is a man who flies a plane.

WHICH - THINGS, ANIMALS The house that stands near our school is very old.

THAT - PEOPLE, THINGS, ANIMALS 

WHERE The house where I live is very nice.

SROVNEJ:

I met a woman who speaks six languages. subject /podmět 1.p./

(I met a woman. She speaks six languages)

The story(that)you wrote is very good.       object /předmět 4.p./

(You wrote a story. It is /=the story is/ great.)

http://www.helpforenglish.cz/article/2006070801-vynechavani-vztaznych-zajmen-cviceni

VOCABULARY: avoid ...(vyhnout se něčemu), in front of(před), than(než), healthy(zdravý), health(zdraví), even(dokonce), simple(jednoduchý), less(méně), hard(těžký, obtížný), best(nejlépe), try(zkusit, snažit se), wear(nosit), damage(poškodit), properly(pořádně), tight(těsný), loose(volný), choose(vybrat), give up(vzdát se), get skin cancer(dostat rakovinu kůže), walk(chodit pěšky), use(používat), lift(výtah), suntan lotion/oil(opal. krém/olej), as a result(následkem...), in the future(v budoucnu),enough(dost), if(jestliže, když), when(když,až), have a rest,relax(odpočívat), laugh(smát se), a lot of /lots of(hodně), at least(nejméně)

Fill in the missing words:

1. avoid j............ f.............., 2. don’t spend much time in f............ of the Tv, 3. if you take e.................., you’ll be f..............., h................. and happier, 4. w............... instead of t..................... the bus, 5. don’t s............... smoking, 6. p............ your skin, don’t s........................ a lot, 7. wear s......................., s..................... and a hat, 8. avoid places that are s...................., 9. don’t w............. too much t............. or l............shoes, 10. it’s hard to g................ up smoking, 11. If you don’t look a................ your body, you’ll have problems when you are o.............

 Revision test U2

vocabulary + WB

1. Translate into Czech.

fall through the ice, drive into the garage, fall off the bridge, creep into the window, fall off the ladder, fall out of the window, walk through the river, come out of the cinema, fall out of the bed, jump into the swimming pool, drive down the mountain to the beach, jump off the wall,

JUMP OFF A BRIDGE

WALK THROUGH A FIRE

DRIVE A CAR DOWN THE STEEP HILL

CLIMB UP A SKYCRAPER

FALL OUT OF THE WINDOW

JUMP OUT OF THE PLANE

DRIVE DOWN THE STAIRS

FALL THROUGH A GLASS TABLE

DRIVE A CAR INTO A RIVER

FALL OFF A HIGH BUILDING

CLIMB FROM ONE PLANE TO ANOTHER

 2. Past simple x Present perfect                                                                                                                

1. She ..............(be) in the supermarket for 2 hours. Yes, she enjoys shopping very much. Last week she ...........(be) there for three hours!   2. I ............(see) Mary last Saturday. Oh, really? I ...............(not see) her since I left school!  3. I can't do PE. I........(break) my leg. When ................(you,break) it? I ......(break) it yesterday.  4. I ............(do) four exams this year so far. That's nothing. Last year I .......... (do) 10 exams!

Solution: 1. has been, was  2. saw , haven't seen  3. have broken, did you break, broke  4. have done, did

 3. Learn vocabulary - during(během), news(zprávy), building(budova), burn-burnt-burnt(hořet,spálit), rescue(zachránit), earlier(dříve), arrive at/in(přijet), win-won,won, however(avšak), so far, inside, still(ještě), host(moderátor), crowd(dav), stall(stánek), raffle(tombola), in charge of( zodpovědný za), crowded(přeplněný), with, run forward(běžet dopředu), ask for(požádat), fight/fought2x(bojovat,prát se), deliberately(úmyslně), spokesman(mluvčí), recognize(poznat), offer(nabídka-nabídnout), meet-met2x, (potkat,seznámit se), have to ride on a horse(muset...), expect(očekávat), movie industry(film.průmysl), imagine, a study, you’d(=you would) find(našel bys), buy-bought2x, become-became-become(stát se) stranger(cizinec), miss, say-said2x, retire(odejít do důch.), prefer, investigate(vyšetřovat), rival(sok), sell-sold2x, find out(zjistit), come out in paperback(vyjít v měk.obalu), make a fortune(vydělat-získat jmění), walk in the hills, useful(užitečný), laugh, lie(lay, lain), laugh(smát se), know-knew, fortune(majetek,štěstí-štěstěna),bohatství)),

 4. Present, past, present perfect or future?

every year, last week, sometimes, for two weeks, next month , yesterday, so far, recently, in five days, often, just, yesterday at four o’clock, two days ago, tomorrow, now, for ten years, since 1995, from.....to, in 2010

1. I think I _________ to the disco tonight. ( go )

2. Look outside. It __________  ( stop) raining!

3. Look at those black clouds! It ______________ . ( rain )

4. I think ____________ my holiday in Italy. ( spend )

5. Ann ____________ a book now. ( read ) She __________(read) five books this month

6. The plane ____________ five minutes ago. ( take off )

7. They ____________ a football match on TV now. ( watch )

8. My mother _______ every day, my father ________ at all ( cook / not cook )

9. Michael _____________ now. He ................... a lot. (not sleep)

10. My sister _____________ every day. ( wash up ). Really? I _________ never _________(wash up).

11. Somebody ___________ (stole) my bike! Help!!!

solutions:   1. I'll go  2. has stopped  3. It's going to rain  4. I'll spend, 5. is reading/has read  6. took off 7. are watching  8. cooks/doesn't cook  9. isn't sleeping/doesn't sleep  10. washes up / have - washed up  11. has stolen 

 5. For or since?

.....I was twelve(age), ......6.30, .......five days, ...... started to go to school, I've been married....../ I'm going to London.......the weekend, .......5 o‘clock, .....four hours

Solutiom: since, since, for, since, since/for, since, for

 6. Gone or been?

He has gone to the bank(isn’t here), He has been to London(he returned yesterday)

1. Where have you _____? At the supernarket. 2. Where's  Susan ____? Oh, she'll be back in a minute. 3. My brother has ____ to London. He went there for a holiday last year. 4. What is the best country you've ever ____? 5. Where is dad? He's ____ to the bank. 6. My friend ____ to England. He went there last year.

Solution: 1. been   2. gone  3. been  4. been  5. gone 6. been

 7. Question tags. http://www.grammar.cl/Intermediate/Question_Tags.htm

Petr can speak Italian,........? The weather is horrible today,........? You have been to Prague,........? You study English,.......? You haven't got a sister,. ...........She has finished her homework,..........? He likes pizza,..........? You know him,..........? You were in London,.......? She spoke to him,.....? You'd like to be a doctor,.....? You will study in England, .......?, Youare happy,.........? He didn't study in the USA,.......? She doesn't like fish, .......?

solution: can't he?, isn't it?, haven't you?, don't you?, have you?, hasn't he?, doesn't he?, don't you?, weren't you?, didn't she?, wouldnť you?, won't you?, aren't you?, did he?, does she?

hovorová Aj: You're bored, right?
                     They don't look very happy, right?

.....................................................................................................................................................

enlightened"I've been to" and "I've been in"

When I say "I have been to London", I mean I visited London before, but I don't have to be physically in London at the time when I say the sentence. But When I say "I have been in London for three days", I mean I am still in London.

2-D                                                                                                                                                            VOCABULARY: work for this year(práce-výsledky tohoto šk. roku), marks for(známky z...), pretty poor(dost špatné), revise(opakovat), competition(soutěž,zápas), other(jiný,jiné...), spend time on(s/trávit čas) čím), work on(pracocat na), untill/till(do nějaké doby), quite(docela), in that case)v tom případě), bad-good mark in French,známka z..), used to be good-bad at(býval...v..), catch(chytit), I can't stand him.(nemohu ho vystát), mine(moje -The book is mine), essay(esej-sloh. práce)

 2-C                                                                                                                                                        VOCABULARY: desert(poušť), future(budoucnost), knock on/at(zaklepat na), share(sdílet,dělit se), however(avšak), be famous(být slavný), whenever(kdykoli), work as(a DJ), host(moderátor), be abroad(být v cizině), important(důležitý), I'd like=I would like(chtěl bych), prize(cena), take part in(zúčastnit se něčeho), ask for autograph(požádat o autogram), call(zavolat), follow(pro-ná/sledovat), for a long time(dlouho), for over a year(přes rok), full(plný), survive(přežít), get to know(poznat někoho) - When you get to know him, you will like him.), recognize(poznat-rozeznat How can/do I recognize you?), letter(písmeno,dopis),

quiet-quieter

VERBS: change, want, try(tried), survive(přežít), recognize(poznat), sign, knock(on), follow(pronásledovat), grab(-bb-), ask, arrest, move(house), invite(pozvat), decide(rozhodnout se), happen(stát se), have to(muset),

become, los(2xlost)-ztratit), get married, write, break, win, choose(chose,chosen), pay(paid2x) (platit), think

FAME/questions/ 1. How did Liam become famous?  2. When did he take part in the contest/reality show?  3. What did he have to do in the contest?  4. How was his life before the contest?  5. What did he like about being famous?  6. What didn't he like?  7. What happened one Sunday morning?  8. How was he punished(potrestán)?  9. What does he do now?  10. What does he want to do in the future?                                                                                        2-B                                                                                                                                                       VOCABULARY: too noisy(příliš hlučný), arrest(zatknout), before(před), door to the roof(dveře na střechu), rescue(zachránit), get in(dostat se dovnitř), far away(daleko), What's happening?(Co se děje?), first(nejprve), watch a building(sledovat budovu), take over(převzít), half an hour(1/2hod.), bet(vsadit se), hold(držet), on x off, get on x get off (get in x get out of), at lunchtime(na oběd=v době oběda), do judo/karate,

VERBS: watch, arrest, rescue, come, see, be, know, eat, go, get, hold(held2x), find, buy, take, do,have

!! I have been here for an hour. x I have been here since one o'clock. !!

          Jsem tu (už) hodinu. x  Jsem tu od jedné hodiny.

I have been wating here for 2 hours.

I have lived / I have been living in Jablonec for 10 years.

I have been learning English for 5 years.

2-A                                                                                                                                                                       VOCABULARY: most(většina),glass(sklo), probably(pravděpodobně), expensive(drahý), recently(nedávno) instead/of/(místo toho...), cheap(levný), safe(bezpečný), interesting(zajímavý), important(důležitý), speak to someone, high(vysoký), be on the radio, lorry(náklaďák), different(jiný,odlišný), for the first(second, third...)time,

  • A stunt doubles replaces big movie stars for dangerous action scenes 

Ex.9 drunk coffee/ridden an elephant/been on an aeroplane/eaten curry/broken arm/spoken French to someone

feel: good/disgusted(znechucen), frightened(bát se,polekat...)/interested/nervous, great

VERBS:  jump, dive, happen, want, end up, die, use, revise, walk,

fall(into, off, out of, through, down), drive, be, do, see, hear, cut, come out of, ride, write, forget, write, buy, take, eat, go, speak, forget, speak

BEEN X GONE

I'VE BEEN TO THE BANK(= I'm back now)  x  HE'S GONE TO THE BANK.(He is still away.)

...........................................................................................................

Translate the sentences: 1. Have you ever been to London? 2.I can't find my umbrella. Haven't you seen it? 3. I have bought a new T-shirt. Do you want to see it? Oh, it's nice! Where did you buy it? 4. I am looking for Tom. Have you seen him? 5. My parents have just arrived. 6. Paul hasn't told me yet./Paul hasn't said it to me yet. 7. Lucy isn't hungry. She has just had lunch. 8. Has your sister ever worn the new dress? 9. Has your dad ever played golf?  10. We have never ridden a horse. 11. How long have you known Peter? 12. Richard has been in France for one week. 13. Bill has been in Austria since Monday. 14. Have you written the e-mail yet? 15. We haven't read the book yet. 16. Has your brother ever been to the zoo? 17. How long have you lived in NY? 18. Have you ever broken your leg? 19. Tom's grandmother has travelled all over the world. 20. Where's Judy? I think, she's gone to the bank.

...........................................................................................................

Unit 1- REVISION

VERBS: bury(buried)pohřbít, ask, call, show, want, turn round, collect

fight(fought2x)bojovat,dig(dug2x)kopat, wear(wore,worn), say, sit, hear(heard2x), put, know(knew-known), find, read, begin(began-begun), pay(paid2x), tell(told2x), do, say-said(2x),

VOCABULARY: strange(divný, zvláštní), public(veřejnost, veřejný), late for..., wear, behind, burial site(pohřebiště), close, battle(bitva) far, ancient(starobylý, starověký), useful(užitečný), dead, area, discover, be amazed(amazing), mountain, puzzle(zmást, poplést, hádanka,...)surprise, whole(celý), however(avšak), decompose(rozkládat se), revise for the test, exam, defeat(porazit, prohrát-porážka), century(-ies), work hard, at first, a lot of/lots of, they-their, easy, noisy, change, foreign people/tourists, get a part in a musical(role v muzikálu), take part in=zúčastnit se, use

! big-bigger-the biggest x interesting-more interesting, the most interesting !

MODALS:  must(muset) = have to/ has to - don't have to/doesn't have to - had to/didn't have to - will have to/won't have to

                  can(moci) - can't - could - couldn't

                  ! mustn't = nesmět

PAST SIMPLE or CONTINUOUS?

It ........1......... (happen) to me yesterday. My grandfather.........2........(tell) me, how people .........3......... (discover) gold in America, when suddenly somebody.........4.........(knock) at the door. I .........5.........(stand up) and ...............6....... (open) it. There .........7..........(be) a strange man ..........8...........(stand) behind the door. What.........9........(you, do) here? I .......10......(ask) him. Hi, I.......11........(be) Jack and I .......12.........(hear) your grandad's story about the gold and I ......13........(want) to tell you something more about this period of American history:-)

(solution: 1-happened, 2-was telling, 3-dicovered, 4-knocked, 5-stood up, 6-opened, 7-was, 8-was standing, 9-are you doing, 10-asked, 11-am, 12-heard, 13-wanted)

HAVE TO or CAN(be careful about forms)

1. He ............... swim when he was five.  2. The museum was close, so we .................. hurry.  3. It was snowing so hard, so I ................ see the end of the street.  4. Peggy had an exam yesterday, so she ................ study hard and .................. go to bed early.  5. I was late for the meeting, so I ................. run all the way.  6. History is easy, so he .................... revise so much for the test.  7. Mandy had a Math test on Wednesday, so she .................... go to bed late on Tuesday(to be fresh for the test, not sleepy and tired).

(Solution: 1.could   2.didn't have to  3.couldn't   4.had to/couldn't   5.had to   6. didn't have to  /don't have to/ won't have to 7. couldn't)

1-D                                                                                                                                                                       KIDS                                                                                                          Where were the children at he weekend? Were they revising for the French test? What marks did they get?

Anna was at her grandparents' because it was her grandma's birthday. She had a great time. She revised for the test in the car while they were driving to her grandparents'. Luke went swimming at the sports centre. He also played in a tennis competition, he didn't win but he did quite well. He came third. He didn't revise for the test. He thinks that French is easy. Rosy was at dance class. She revised for the test most of (skoro celou) Sunday.

Rosy got 92, Anna 71, Greg 77, Luke only 15per cent.

VERBS: revise(opakovat), talk, stay(zůstat), want,

win, be, keep, do, come, drive, see, say, leave, tell, go, ride, catch, run, swim, write, find, get, buy, speak, understand, fight(fought2x)bojovat,

VOCABULARY: away(pryč), hard(obtížný), answer(odpovědět)the questions, pass(projít, zdařit se) fail(propadnout, neuspět), give out(rozdat)tests, go swimming at the sports centre, mark(známka), all the time(celou dobu), news(zpráva-zprávy), at dance class/go to dance class, in a competition(I'm in a judo competition), take part in(účastnit se něčeho), come first/second/hird..., until the end(až do konce..), you look smart(vypadáš hezky=oblečení), important(důležitý), a bit nervous,

1-C                                                                                                       vocabulary: soon(brzy), coast of(pobřeží...), called(jménem,zvaný...), look for(hledat), import(dovážet), be no good(nebýt dobrý,být k ničemu), made of(vyroben z), mean(znamenat), soft(měkký), however(avšak), become(stát se), produce)vyrábět), kind(druh), except(kromě),                                                                                                                                                                     The story of jeans   1. What happened in 1849 in California?   2. Who was Levi Strauss and Jacob Davis? How did they meet?  3. How did Jacob Davis improve denim trousers? Why?  4. Why did the both men start to work together?  5. When did  jeans become popular, fashionable? Why?                                                  

ex.3/p.12 People travelled to the west coast of America looking for gold/=they wanted to find gold./ Davis made clothes for gold miners. Davis used denim for the clothes because it was strong. Davis couldn't afford(dovolit si) a patent so he asked Strauss to be his partner. Davis used rivets to make the trousers stronger. 68dollars was the cost (cena) of the patent. Pop stars wore jeans and made them fashionable. Designers now use denim for many different kinds of clothes.

(J. Davis invented jeans first but Levi Strauss later built the factory to make them.)

https://www.youtube.com/watch?v=kfvaCQwRfiI  Levi Strauss History  

21stoleti.cz/blog/2013/09/03/dlouha-historie-modrych-dzin/

VERBS: import, sell, look for, use(používat), need, call(nazývat), decide(rozhodnout se), want(chtít), protect, produce, fit(sedět, padnout), try, produce, discover(objevit),

make, become(stát se), come, mean, do, have, pay, build, wear, think, can, take, cost(stát o ceně)

At the clothes shop  Can I help you? / I need(potřebuji)-want(chci), I´d like(I would like-chtěl bych)..../ How much is it/are they? How much does it /do they cost?(Kolik stojí?)/ Anything else? Ještě něco / I'll take/get it  x  I'll leave it (vezmu si, nechci...) / Just looking. Jen se dívám. / How is it (are they)? nebo How does it fit-how do they fit? Jak sedí? / They  fit-don't fit / it fits-doesn't fit (sedí-nesedí...) / a bit(poněkud, trochu)  / over there - tamhle /  next to - vedle/ What size are you? Jakou máte velikost? / Have you got them in size 4/in blue colour? , in a smaller-bigger size ? / Just a moment. / Can I try it-them on?/ Can I try a size 3?

too flat (=not high enough) ,  too expensive(=not cheap enough)                         It is too small. x  It isn't big enough.         

They are too small. x They aren't big enough                                                                                   

www-sis.bbc.net.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/unit4/ SHOPPING /dialogues/

www.youtube.com/watch  SHOPPING THE CLOTHES

englishwilleasy.com/english-through-pictures/things-english-through-pictures/describing-clothing/ CLOTHES

.................................................................................................................................................

1-B                                                                                                                                 1. Did Smart Alec and Sweet Sue use to have their own offices?                                     2. What did Sue use to wear?                                                                                           3. What does she usually wear now?  Why?                                                                     4. What did Alec use to practise in the office?  Why doesn't do it now?                          5. Did Sue use to put things away?  And now?                                                                 6. What colour use to Sue's office be? And now?  Does she like it?                               7. How did the reporter help them?                                                                             8.What did he use to be before he became a reporter?   

............................................................................................................................................ 

USED TO                                                                                                                                                                                                                        I used to / I didn´t use to play football when I was a little boy. (Hrával jsem fotbal. = už nehraji.)

Did you use to play football?

I used to be / I didn't use to be fat when I was younger. (Býva / nebýval jsem silný....)

Did you use to be fat....? Yes, I did. No, I didn't.

=  pro všechny osoby                                                                                                   I used to be fat, you used to have long hair, he used to do gymnastics, she used to play tennis, we used to listen to Dáda, you used to live in Liberec, they used to wear glasses

.............................................................................................................................................

VERBS: share(sdílet), talk, solve(vyřešit), enjoy(užít si,líbit se), practise(procvičovat), tidy(uklízet), prefer to(dávat přednost čemu), use(používat), watch, close down(zvřít...továrnu,...), live, shop, remember(pamatovat si), collect(sbírat), lock(zamknout), look like(vypadat jako)

wear(nosit, mít na sobě), put away, find(najít), see, think(myslet), become(stát se), go, build(postavit), have, leave(nechat,opustit), eat, drink, do, ride, hear(slyšet), give up(přestat s něčím), win, say(říci), get up(vstát,vstávat), take(vzíz), break

VOCABULARY: most(většina), together(společně,dohromady), own(vlastní,vlastnit), quiet(tichý), wall(stěna, zeď´), flat(byt), house, again(znovu), with a view of...(s výhledem na...), competition(soutěž), interview, life(život), sort of(druh, typ), eldery(starší), childhood(dětství), before x after(před x po), then(pak), around(kolem, asi), valuable(cenný), slow(pomalý), simple(jednoduchý), fast(rychlý-rychle), difficult(těžký,obtížný), casual clothes (neformální oblečení)

!! slow - slower/slowest x difficult - more difficult/the most difficult !!

BOOK 5/11 Smart Alec - He used to be fatter / wear a beard / glasses, wear casual clothes / drive a blue car / play the guitar(in a band)/ live in Sydney-Australia / live in a flat with a view of the Sydney Opera and the Sydney Harbour Bridge / go surfing / listen to pop music / have a girl with brown hair...

.....................................................................................................................................................

1-A                                                                                                                                                                                                                                   Otzi                                                                                                                                                                                                                                         1) When was he found? Who found him?

2) How old was the body?

3) Where did he live?

4) Where did he come from?

5) When did he live?

6) How old was he?

7) What was his job? / What did he do? How did scientists recognize(poznat) it?

8) What did he look like?

9) What was he carrying?

10) What was he wearing?

11) Why were scientists surprised about the axe? Why is Otzi so important? 

past simple x past continuous

/when, as - když       while - zatímco, když/

While / when / as   he was playing football, he broke his arm

He was playing football when he broke his arm.

Yesterday at 7 o'clock I was having dinner.

I was watching Tv, my sister was doing her Hw and my mum was washing up. Suddenly the telephone rang. I got up and went to answer it. While I was going to the telephone I fell over the box and fell down. I broke my arm....

www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp  / www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp /

VERBS: check, follow, repair, look after, remove, look for, shout, miss, use, live

can, be, learn, come, find, swim, read, wear(wore,worn), cut, build, go, run, see, hear, know, get up, catch, fly, take, shoot(shot, shot), freeze(froze,frozen), keep(kept,kept), grow/grow up/(grew,grown), give     ! lie-lay-lain//lying !

VOCABULARY: environment - živ. prostředí, develop - rozvíjet, walking trip, quite strong - docela silný, Be careful! - buď opatrný, different - různý, odlišný, investigate crimes - vyšetřovat zločiny, strange - divný, ground-země, půda, weapon - zbraň, independence - nezávislost, prison - vězení, miss - zmeškat/postrádat, die - zemřít, death - smrt, dead - mrtvý, neighbour - soused, instead of - místo(něčeho), cut down - porazit, snížit

...................................................................................................................................................  

Otzi (SOLUTION-ŘEŠENÍ)   Otzi was found on the border between Italy and Austria, just 300 metres inside Italy. He was taken to a laboratory in Innsbruck in Austria, where he was kept for 6 years. In 1999, he was returned to Italy and can now be seen in the museum of archeology in the town of Bolzano.

1) He was found by two German tourists in 1991
2) The body was over 5,300 years old.
3) He lived in the Stone Age.
4) He came from Italy.
5) He lived between 3350 and 3100 BC.
6) He was about 46years old.
7) He was a farmer. Scientists found pieces of corn in his clothes.
8) He was about 1.6m tall, had blue eyes and long, dark brown hair.                                                                                                                                                9) He was carrying a copper axe, a bow and arrows, a knife and some wooden tools.                                                                                                                                                      10) He was wearing warm, waterproof clothes and leather boots.
11) Before Otzi, archaeologists thought that Stone Age people didn´t use copper. But Otzi
    was carrying a copper axe.(=1.300 years earlier)

/BOOK, p. 9, ex. 8/
The Stone Age - People used stone(+wood and animal bones) to make tools and weapons, it was followed by the Bronze and Iron Ages.
1. Old Stone people didn’t live in one place all the time, they followed animals and hunted them.
2.The New Stone Age started around 4000BC in the Middle East , people discovered farming.
3. It was from the New Stone Age – around 3000BC (the Old Stone Age lasted to 4000BC)
4. They used wood and animals bones.
5. They grew their own corn in fields, kept their own animals – cows, sheep, goats, so they didn´t need to follow the animals, started to build towns and villages

......................................................................................................................................................

INTRODUCTION-A                                                                                                                                           have a piano/tennis... lesson, with all my friends, quite(docela) poor(chudý), try to help sb./sth.(snažit se někomu pomoci), lots of different (různý,jiný) things, look like(vypadat jako), hard work(tvrdá, těžká práce), study hard(pilně studovat), go into town, for people, Can I see it?, make a film abou(natočit film)t, film it on sb.(=my,your,his, her,..) camcorder, I want to be a / doctor, lawyer, .../ when I am older(až vyrostu, chci být....), help with..., have a break(dát si pauzu), rich x poor, need(potřebovat), want(chtít), quite(docela),equipment(zařízení, vybavení), others(ostatní)

go to dance class, put on a show/play...(uspořádat...), get ready(připravit se), gymnastics, stay in bed(zůstat v posteli), take photos(photographs,pictures) of..., send(poslat) sth. to sb., do face/body painting(malovat na...), go cycling/ride a bike, sell(prodávat) things,

1) What does Holly normally do on Saturday?

2) Why is she going to school on Saturday? (a fund. day, raise money for..., need equipment,...poor, help...)

3) What things are teachers and children doing? (car, portraits, film, comp. game,...)

INTRODUCTION-B                                                                                                                                          leave school(opustit školu), do some work on my project, it won't take long(nebude to trvat dlouho), boring, for a week, practise for(trénovat,procvičovat...), feel about(cítit se...), at the end of...(na konci něčeho),

miss friends(postrádat, stýskat se), great fun, meet new people(potkat nové lidi), probably(pravděpodobně), really, maybe(možná), cool, on Tv(!on the radio), interesting(zajímavý), revise(opakovat) for the test, in the break(o přestávce)

Do you want...(to go to the cinema)? Shall we .....(play tennis)?

What are you going to do for your work experience?

  • I think    I suppose(předpokládám)    I'm sure
  • maybe   probably   really   all right   cool

WB: vstávat později/časně, jet autobusem, jít na atletic. stadion, potkat slavné atlety, běhat za školní atletic. tým/s profes. atlety, dát si...k obědu

give sb. a lift - svézt někoho, event - událost, would you mind ....ing(opening the window.....) - nevadilo by ti.....?, do a lot of exercise - hodně cvičení-tréninku, prefer - dávat přednost (I prefer tea to coffee)

VERBS: raise(money), need, help, look like(vypadat jako), wash, enjoy, present, want, talk, prepare, mind(vadit), stop, cook, practise(trén., procvičovat), work, learn, watch, suppose(předpokládat), use(používat), try(zkusit,snažit se,ochutnat....), stay(zůstat), meet(potkat, setkat se,seznámit se), send

go, have a go, do, draw, see, think, put(on), take, sell, get up, take, meet, run, know(znát,vědět), come, give(dát), sleep, teach(vyučovat), read, eat, tell, be, get, feel(cítit), find(najít), give up(vzdát něco, přestat s něčím), ring, get(dostat)

1) What are the children talking about?

2) Where are they going to work?

3) Who is Mr. Biggins?

4) Are they all going to the basketball match?

5) Has Luke done his homework?

.........................................................................................................

 WILL x GOING TO     

I'm going to play tennis on Sunday.           = plány ("hodlám")

Look at those couds! It is going to rain.    = následek v budoucnosti, který vidíme 

..........................................................................................................................................                                                              
I will / won't live in London in 10 years.   = předpověď (nevím, zda se vyplní)                                                                    "CRYSTAL BALL"       

I'll do my Hw tomorrow, I'm tired.          = rozhodnutí     

I'll post the letter for you.                        = nabídka pomoci, slib

                                                                   "OKAMŽITÝ NÁPAD"
 I think, I hope, I'm sure....... + will     I think I'll be happy.  

ownloads.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/teachingenglish/grammarchallenge/te_gc_wksht19.pdf

....................................................................................................................

Try to translate: do different things, school equipment, twin school, unusual day, raise money for..., give sb. a lift, go to school by bus, Can I see it?, watch Tv(!listen to the radio), run for the school team, get up early, I have no idea, I want to be an actor when I am older, win a tournament, hard work, for lunch , wear (school)uniform, make a film, go on the Internet, have a go on a computer game, work experience, How do you feel about it?, get a job, wait for, I want to see, practise for tennis tournament/competition, work for newspaper, talk to, I'll ask him., revise for the exams, think about the future, meet somebody famous, It won't take long /I won't be long

Kam půjdeš na praxi(Co budeš=hodláš dělat)?  Myslím/předpokládám..., že budu pracovat v bance. / Nemám tušení.  A co ty?   Každopádně/stejně to bude nuda. Nemyslím si. Jsem si jistý, že to bude zajímavé.  Uidíme.